Afasi – et praksisrettet perspektiv

Afasi – et praksisrettet perspektiv er den første boka om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge. Boka er skrevet av logopeder og andre fagpersoner med lang erfaring innenfor afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliteringsinstitusjoner og statlige spesialpedagogiske kompetansesentre. Redaktører for boka er Marianne Lind, Line Haaland-Johansen, Monica I.K. Knoph og Eli Qvenild. Boka ble gitt ut på Novus forlag i 2010, og royaltyutbetalingen tilfaller Afasiforbundet i Norge.

Den første halvdelen av boka består av sju kapitler. Der drøftes aktuelle temaer innenfor afasirehabilitering fra et teoretisk perspektiv, slik som kartlegging og dokumentasjon, afasi hos barn, språklige og kommunikative utfordringer for eldre afasirammede på institusjon, afasi og tospråklighet, bruk av grupper i afasirehabilitering og kommunikasjonshjelpemidler for personer med afasi.

Den andre halvdelen av boka inneholder åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med afasirammede. Disse kapitlene viser en bredde i afasilogopedien ved at beskrivelsene er hentet fra ulike faser i rehabiliteringsforløpet. Samtidig varierer fokuset i de enkelte kapitlene ved at de personene kapitlene handler om, har ulike typer og grader av afasi, og logopedene har arbeidet med forskjellige sider ved språk- og kommunikasjonsvanskene. Til sammen gir kapitlene et mangfoldig bilde av det som foregår i den afasilogopediske praksishverdagen.

Her kan du lese en anmeldelse av boka.

Publisert 18. jan. 2012 13:05 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05