Preteritumstest

Preteritumstesten er en test som ble utviklet for å undersøke barns evne til å bøye verb i fortid på forskjellige alderstrinn.

Testen består av 60 bilder som viser ulike handlinger og illustrerer verb fra forskjellige bøyningsklasser. 

Barna skal med utgangspunkt i disse bildene vise om de kan bøye verbene. Barnet får for eksempel se et bilde av noen som løper, og testlederen sier: "Her ser du noen som løper. De liker å løpe. De gjorde akkurat det samme i går. Hva gjorde de da? De ...?" Og barnet skal da svare med fortidsformen av verbet: "Løp" (eventuelt "løpte" eller "løpa"). 

En tiger og en gutt løper. Tegning.

Det ble laget parallellversjoner for islandsk og norsk, og testen ble første gang brukt på 4- 6- og 8-åringer med disse språkene.

Senere har den norske versjonen av testen vært brukt på forskjellige andre grupper barn og voksne, blant annet barn med spesifikke språkvansker, tospråklige barn (russisk-norsk), barn med cri-du-chat syndrom, russiske andrespråkslærere av norsk, personer med afasi, personer med Alzheimers sykdom og normalspråklige voksne under tidspress.

En nytegnet versjon av denne testen er integrert som en del av Verb- og setningstesten (VOST).

Testen ble opprinnelig utviklet av Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Hanne Gram Simonsen og Kim Plunkett (1999)

Preteritumstesten i Ordforrådet

Ordforrådet er en leksikalsk database over et utvalg norske ord.Tankekart med ordene sky, sjy, skjære, kjære, tjære, kino, shipping og charter. Illustrasjon.

Her kan du finne opplysninger om egenskaper som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering for ordene som inngår i preteritumstesten.

Forskning

Her kan du lese om forskning vi har publisert basert på preteritumstesten.

Publisert 18. jan. 2012 13:10 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05