Publikasjoner

Under finner du referanser til vår forsking samt til en del litteratur som er brukt i utformingen av artiklene på siden og basislitteratur som kan være nyttig for den som vil lære mer om språkutvikling og språkvansker. 

Flere publikasjoner fra forskere bak Språk gjennom livet finnes på Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelses sider.
 

Vår forskning

Afasi og språk

 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 31(12), s. 1482–1509. doi: 10.1080/02687038.2017.1358447. Fulltekst i vitenarkiv

 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram (2016).
  Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology 

 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 29(12), s. 1473–1496. doi: 10.1080/02687038.2015.1049583. Fulltekst i vitenarkiv

 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 232-254.

 • Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne & Corneliussen, Margit 2012: Bedre taleflyt i hverdagen? En kasusstudie av en kvinne med taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 58(1), 12-21.

 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3 (1), 47-70.

 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology, 25 (10), 1207-1238.

 • Mosgren, Silje (2011). En lingvistisk studie av The Bilingual Aphasia Test. Masteroppgave. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical linguistics and phonetics, 23, 872-886.

 • Moen, Inger (2009). Deviant prosody in patients with cortical damage. International Journal of Speech-Language Pathology (4), 272-276.

 • Moen, Inger (2009). Prosody and the brain. Strömqvist, S. (red.): Brain Talk: Discourse with and in the brain. Lunds universitet, 151-161.

 • Bruhn, Siri Lader (2008). Brocas afasi og agrammatisme: en studie av forståelsesvansker knyttet til setninger med ikke-nøytral leddstilling. Masteroppgave. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2008). Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies. Niemi, John; Werner, Stefan (eds.): NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. Studies in Languages 44, Faculty of Humanities, University of Joensuu, 71-82.

 • Lind, Marianne (2007). Prosodic contextualisation of minimal responses to yes/no-questions in aphasic talk-in-interaction: a descriptive single case study of a Norwegian aphasic speaker. Logopedics Phoniatrics Vocology, 32, 9-16.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007b). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.

 • Moen, Inger (2007). Production and perception of word tones in patients with brain damage. Ball, Martin J.; Damico, Jack S. (red.): Clinical Aphasiology. Future Directions. Hove: Psychology Press, 125-135.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2006a). Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 1). Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (3), 20-24.

 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2006b) Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 2) . Norsk tidsskrift for logopedi, 52(4), 5-10.

 • Moen, Inger (2006). Analysis of a case of the foreign accent syndrome in terms of the framework of gestural phonology. Journal of Neurolinguistics, 19, 410-423.

 • Moen, Inger; Skogdal, Signhild (2006). Foreign accent syndrome - en norsk pasient med "russisk" aksent. Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (4), 24-27.

 • Lind, Marianne (2005a). Conversation - more than words. A Norwegian case study of the establishment of a contribution in aphasic interaction. International Journal of Applied Linguistics, 15, 213-239.

 • Lind, Marianne (2002a). Conversational co-operation: the establishment of reference and displacement in aphasic interaction. A Norwegian case study. Acta Humaniora 128. Dr.art.avhandling, UiO.

 • Lind, Marianne (2002b). The use of prosody in interaction: observations from a case study of a Norwegian speaker with a non-fluent type of aphasia. Windsor, F., Kelly, M.L. & Hewlett, N. (eds.): Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates (373-389).

 • Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2002). Verb er viktige – og vanskelige? En undersøkelse av tilgang til og bruk av verb hos en afasirammet i ulike situasjoner. Norsk tidsskrift for logopedi, 48, 4 (26-32).

 • Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2002). Past tense expression in a Norwegian man with Broca’s aphasia. Windsor, F., Kelly, M.L. & Hewlett, N. (red.): Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates (45-56).

 • Moen, Inger (2000). Foreign accent syndrome. A review of contemporary explanations, Aphasiology,14 (1), 5-15.

 • Lind, Marianne (1999). Deltakelsesfremmende strategier i samtale med en afasirammet taler. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 17 (109-124).

 • Moen, Inger and Sundet, Ketil (1999). An Acoustic Investigation of Pitch Accent Contrasts in the Speech of a Norwegian Patient with a Left-Hemisphere Lesion(Broca's Aphasia). Maassen B. & Groenen, P. (red.): Pathologies of Speech and Language. Advances in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Whurr Publishers.

 • Lind, Marianne (1998a). Reparasjonsmekanismer i en samtale med en afasipasient. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 16 (33-58).

 • Lind, Marianne (1998b). Hva innebærer det å delta i en samtale? Et eksempel fra en samtale mellom en afasirammet og en ikke-afasirammet deltaker. Faarlund, J.T, Mæhlum, B. & Nordgård, T. (red.): MONS 7 Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus (131-153).

 • Moen, Inger (1996). Monrad-Krohn's 'Foreign Accent' Syndrome Case. Code, C. et al. (red.): Classic Cases in Neuropsychology. Hove: Psychology Press.

 • Lind, Marianne 1995: Hvordan kan afasiforskning bidra til å belyse normal språkevne? Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 13 (169-186).

 • Moen, Inger (1993). Perseveration in the Speech of a Patient with Fluent Anomic Aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, vol. 7, no. 1.

 • Moen, Inger (1993). Phonological deviations in Norwegian conduction aphasia: Testing a model of non-linear phonology. Nordic Journal of Linguistics 16.

 • Moen, Inger (1992). Word finding problems in a case of fluent aphasia. Louis-Jensen, J. & Poulsen, J.H.W. (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. Tórshavn.

 • Moen, Inger (1992). Afasi og fonologi. Olsen, A.M.L. & Simensen, A.M. (red.): Om språk og utdanning. Festskrift til Eva Sivertsen.  Oslo: Universitetsforlaget

 • Moen, Inger (1991). Functional Lateralisation of Pitch Accents and Intonation in Norwegian: Monrad-Krohn's Study of an Aphasic Patient with Altered "Melody of Speech". Brain and Language 41.

 • Moen, Inger (1990). Forholdet mellom skrift og tale belyst ved eksempler fra afasiforskningen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift.

 • Moen, Inger (1990). A case of the "foreign-accent syndrome". Clinical Linguistics & Phonetics, vol. 4, no.4.

 • Moen, Inger (1988). Tonelag og intonasjon hos afasirammede: funksjonell lateralisering av tonehøydeforskjeller i hjernen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2.

 • Moen, Inger (1986). Distinksjonen "competence" - "performance" i lys av afasiforskning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2.

 • Moen, Inger (1980). The Development of Speech and Writing in a Patient with Left Hemisphere Damage, during the First Five Months following Injury. Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics, nr. 2.

Alzheimers sykdom og språk

Autisme og språk

Cri du chat-syndrom og språk

 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome. I Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd & Lohndal, Terje (Red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-029-3. s. 295–314. Fulltekst i vitenarkiv

 • Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2018). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 32(2), s. 101–113. doi: 10.1080/02699206.2017.1316775. Fulltekst i vitenarki

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2012: Inflectional morphology in cri du chat syndrome – a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(2), 120-134.

 • Erlenkamp, Sonja, & Kristoffersen, Kristian Emil 2010: Sign communication in cri du chat syndrome. Journal of Communication Disorders, 43, 225-251.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2009: Grammatical constructions in Cri du chat syndrome: Findings from a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 23(12), 858-871.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2008a: Speech and language development in cri du chat syndrome – a critical review. Clinical linguistics and phonetics, 41, 179-202.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2008b: Consonants in cri du chat syndrome: A case study. Journal of communication disorders, 22, 443-457.

 • Wium, Kristin og Kristoffersen, Kristian Emil 2008: Past tense morphology in cri du chat syndrome: Experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 22, 401-406.

 • Wium, Kristin 2006: Preteritumsbøying og verbforståelse hos tre personer med cri du chat-syndrom: eksperimentelle data. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2005: Vowel productions in the speech of three children with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 3, 128-132.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2004a: "Bede nå" - grammatisk forståelse og produksjon hos ei jente med cri du chat-syndrom. Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (4), 24-27.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2004b: Consonant productions in three children with cri du chat syndrome. I: B. E. Murdoch, J. Goozee, B.-M. Wehlan & K. Docking (Eds.), Proceedings of the 26th International Association of Logopaedics and Phoniatrics  2004. Brisbane: IALP.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2003a: Development of consonants and vowels in a child with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 1(3), 194-200.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2003b: Phonological development in a child with cri du chat syndrome. Nordlyd, 31.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2003c: Vowel production in cri du chat-syndrome - results from a case study. I: M. J. Solé, D. Recasens & J. Romero (red.), Proceedings from The 15th International Congress of Phonetic Science (pp. 1663-1666). Adelaide, Australia: Causal Production Pty Ltd.

 • Kristoffersen, Kristian Emil 2002: Rapport frå feltarbeid med eit sterkt språkhemma barn. Norsk tidsskrift for logopedi, 48(2), 8-17.

Downs syndrom og språk

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (tidligere kalt Spesifikke språkvansker)

 • Hansen, Pernille 2011: Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn. Masteroppgave i lingvistikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

 • Bjerkan, Kirsten Meyer  2002: The importance of input factors for the acquisition of past tense inflection: Evidence from specifically language impaired Norwegian children. F. Windsor, M. L. Kelly, N. Hewlett (eds): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Lawrence Erlbaum, pp 73-83

 • Bjerkan, Kirsten Meyer 2000: Individual variation in past tense inflection: Experimental data from Norwegian SLI children. H.G.Simonsen, R.T.Endresen (eds.): A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 153-163

 • Bjerkan, Kirsten Meyer  2000: Verbal morphology in specifically language impaired children : evidence from Norwegian. Acta Humaniora 73. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Oslo

 • Simonsen, Hanne Gram & Kirsten Meyer Bjerkan 1998: Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children? International Journal of Applied Linguistics 8.2: 251-270

 • Bjerkan, Kirsten Meyer 1997: Fonologi i avvikende barnespråk : en analyse av fonologien til et barn med funksjonelt språkavvik. Working Papers in Applied Linguistics 3. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics

 • Bjerkan, Kirsten Meyer & Hanne Gram Simonsen 1996: Prosessering av preteritumsformer i norsk: eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14: 189-207

Språkkartlegging av barn

 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna; Wodniecka, Zofia (2019).
  Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism ;Volum 23.(2) s. 437-456

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. I Ball, Martin J.; Fletcher, Paul & Crystal, David (Red.), Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP. Multilingual Matters. ISSN 9781788924382. s. 1–28. doi: 10.21832/9781788924399-003.

 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena; Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics; Volum 31.(11-12) s. 910-930

 • Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian E., Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune (2014): The Norwegian Communicative Development Inventories – reliability, main developmental trends and gender differences. First Language 34 (1), s 3-23.  (Online first publication November 25, 2013.) doi:10.1177/0142723713510997

 • Kristian E. Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen, Dorthe Bleses, Sonja Wehberg, Rune Nørgård Jørgensen, Eli Anne Eiesland and Laila Yvonne Henriksen (2013): The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway.  Journal of Child Language 40 (3), 567-585. doi: 10.1017/S0305000912000153

 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus. 170 s.

 • Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie.  Norsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.

 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U., J. Frost, M.K. Færevaag, E. Horn, I.K. Løge, R.G. Solheim, Å.K.H. Wagner (red.): TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s. 114-120.

Stamming og kommunikasjon

 • Lind, M. & Sønsterud, H. (2011). Å avbryte eller fullføre? Et spørsmål om kontekst. Norsk tidsskrift for logopedi, 57 (2), 12-17.

 • Lind, M., Mørk, M. & Sønsterud, H. (2007). Blikk og samhandling i kommunikasjon med personer som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (4), 12-17.

Typisk språkutvikling

 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language ; Volum 48.(1) s. 1-30

 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The phonology of children's early words: Trends, individual variation, and parents' accomodation in child-directed speech. Frontiers in Communication ;Volum 4.

 • Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian E., Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune (2014): The Norwegian Communicative Development Inventories – reliability, main developmental trends and gender differences. First Language 34 (1), s 3-23.  (Online first publication November 25, 2013.) doi:10.1177/0142723713510997

 • Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgård; Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Yvonne (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language 40 (3), 567-585. doi: 10.1017/S0305000912000153

 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus. 170 s.

 • Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studieNorsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.

 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U., J. Frost, M.K. Færevaag, E. Horn, I.K. Løge, R.G. Solheim, Å.K.H. Wagner: TRAS.Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s 114-120.

 • Torkildsen, J. v. K., Friis Hansen, H., Svangstu, J. M., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2009). Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108, 73-88.

 • Torkildsen, J. v. K., Svangstu, J. M., Friis Hansen, H., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2008). Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of Cognitive Neuroscience 20, 1266-82.

 • Yavas, Mehmet; Ben-David, Avivit; Gerrits, Ellen; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram (2008). Sonority and cross-linguistic acquisition of initial s-clusters. Clinical linguistics and phonetics, 22, 421-441.

 • Torkildsen, J. v. K., Syversen, G., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2007). Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics 20, 332-51.

 • Kristoffersen, K. E. & Simonsen, H. G. (2006). The acquisition of #sC clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders 4, 231-41.

 • Torkildsen, J. v. K., Sannerud, T., Syversen, G., Thormodsen, R., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2006). Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: an ERP study. Journal of Neurolinguistics 19, 431-54.

 • Simonsen, H. G. (2001). Phonological fillers: Data from Norwegian. In M. Almgren, A. Barrena, M. J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal & B. MacWhinney (eds.), Research on Child Language Acquisition. Proceedings of the 8th Conference of the international Association for the study of Child Language, San Sebastian, Spain 1999.: Cascadilla Press.

 • Simonsen, H. G. (2001). Past tense acquisition in Norwegian: Experimental evidence. In H. G. Simonsen & R. T. Endresen (eds.), A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. New York: Mouton de Gruyter.

 • Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Plunkett, K. (1999). The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study. Journal of Child Language 26, 577-618.

 • Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Bleses, D. (1998). Experimental Evidence on the Acquisition of Past Tense Inflection in Danish, Icelandic and Norwegian Children. In D. Bleses & J. Wagner (eds.), Papers in First Language Acquisition.

 • Simonsen, H. G. (1997). Norske barns fonologi: universelle trekk og individuell variasjon. In R. Söderbergh (ed.), Från joller til läsning och skrivning. Malmö: Gleerups.

 • Bjerkan, K. M. & Simonsen, H. G. (1996). Prosessering av preteritumsformer i norsk: Eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14, 189-207.

 • Simonsen, H. G. (1990). Barns fonologi: system og variasjon hos tre norske og et samoisk barn. Doctoral dissertation, University of Oslo.

 • Simonsen, H. G. (1986). Om toåringers fonologi – system og prosesser. In P. E. Mjaavatn & L. Smith (eds.), Barnespråk. Trondheim: NAVFs senter for barneforskning.

 • Simonsen, H. G. (1983). En norsk femårings språkbruk: syntaktiske mønstre, struktur og funksjon. Oslo: Novus.

 • Simonsen, H. G. & Christensen, K. K. (1980). "Når man byner å gå sånn litt på skolen å sånn". En femårings bruk av "sånn". In E. Hovdhaugen (ed.), The Nordic languages and modern linguistics. Oslo: Universitetsforlaget.

Forskning basert på kartleggingsverktøy

PEPS-C (Profiling Elements of Prosodic Systems - Children)

 • Peppé, S., Martínez-Castilla, P., Coene, M., Hesling, I., Moen, I. & Gibbon, F. (2010). Assessing prosodic disorder in five European languages. International Journal of Speech-Language Pathology 12 (1), 1-7
 • Peppé, S., Coene, M., Hesling, I., Martínez-Castilla, P. & Moen, I. (2012). Translation to practice: Prosody in five European languages. McLeod, S. & Goldstein, B. A. (eds.). Multilingual aspects of speech sound disorders in children. Bristol: Multilingual Matters, pp 53-56.

Preteritumstesten

 • Bjerkan, Kirsten Meyer  (2002). The importance of input factors for the acquisition of past tense inflection: Evidence from specifically language impaired Norwegian children. F. Windsor, M. L. Kelly, N. Hewlett (eds): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Lawrence Erlbaum, pp 73-83
 • Bjerkan, Kirsten Meyer (2000): Individual variation in past tense inflection: Experimental data from Norwegian SLI children. H.G.Simonsen, R.T.Endresen (eds.): A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 153-163
 • Bjerkan, K. M. (2000). Verbal morphology in specifically language impaired children: evidence from Norwegian. Doctoral dissertation, University of Oslo.
 • Bjerkan, K. M. & Simonsen, H. G. (1996). Prosessering av preteritumsformer i norsk: Eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift  14, 189-207.
 • Dalby, Ingeborg (2007): Is verb inflection language dependent? : a study of verbal morphology in Russian and Norwegian patients with Alzheimer's disease. Masteroppgave, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
 • Kristoffersen, Kristian Emil (2012): Inflectional morphology in cri du chat syndrome – a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26(2), 120-124
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram (2002).  "Verb er viktige - og vanskelige? En undersøkelse av tilgang til og bruk av verb hos en afasirammet i ulike situasjoner. " -- Norsk tidsskrift for logopedi. 2002; 4 : 26-32
 • Ragnarsdóttir, Hrafnhildur, Hanne Gram Simonsen & Kim Plunkett (1999). "The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study."  Journal of Child Language 26 : 577-618
 • Ragnarsdóttir, Hrafnhildur, Hanne Gram Simonsen & Dorthe Bleses (1998). "Experimental Evidence on the Acquisition of Past Tense Inflection in Danish, Icelandic and Norwegian Children."Odense working papers in language and communication No. 16, August 1998.  Odense University: 23-42
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Øksengård, Anne Rita; Engedal, Knut (2004). Processing of Verbal Morphology in Norwegian Speakers with Alzheimer's Disease (AD). Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, 29 August – 2 September, Brisbane, Australia.
 • Simonsen, Hanne Gram & Marianne Lind (2002). "Past tense expression in a Norwegian man with Broca’s aphasia." In Fay Windsor, Louise Kelly, and Nigel Hewlett (eds.): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates: 44-56
 • Simonsen, Hanne Gram (2001). "Past tense acquisition in Norwegian: Experimental evidence." In Simonsen, H.G. & Endresen, R.T. (eds.): A cognitive approach to the verb: Morphological and constructional perspectives: 129-151
 • Simonsen, Hanne Gram & Kirsten Meyer Bjerkan (1998). "Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children?" International Journal of Applied Linguistics 8.2: 251-270
 • Wium, Kristin; Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Past tense morphology in cri du chat

VOST-testen

Øvrig litteratur

BPVS (British Picture Vocabulary Scale)

 • Lyster, S.-A.H., E. Horn og A.-L. Rygvold. (2010). Ordforråd og ordforrådsutvikling hos norske barn og unge. Resultater fra en utprøving av British Picture Vocabulary Scale, Second Edition (BPVS II). Spesialpedagogikk 09,  35-43.
 • Dunn, L.M., Dunn, L.M., Whetton, C., & Burley, J. (1997). The British Picture Vocabulary Scale. Second Edition. London, UK: nferNelson Publishing Company.

Tegnspråksutvikling

 • Bonvillian, John D 1999. Sign Language Development. Development of Language, ed. by Barrett, Marvin D., 277-310. Hove: Psychology Press Ltd.

 • Boyes Braem, Penny 1990. Acquisition of the handshape in American Sign Language: A preliminary analysis. From gesture to language in hearing and deaf children, ed. by Volterra Virginia, and Carol J. Erting, 107-27. Washington D.C: Gallaudet University Press.

 • Caselli Christina M., Osella Teresa, and Volterra Virginia 1984. Sign and vocal language acquisition by two Italian deaf children of deaf parents. Recent Research on European Sign Languages. (Proceedings of the European Meeting of Sign Language Research held in Brusssels, September 19-25, 1982), ed. by Loncke, Filip, Penny Boyes Braem, and Yvan Lebrun, Lisse: Swets & Zeitlinger.

 • Meier, Richard P, and Elissa L Newport 1990. Out of the hands of babes: On a possible sign advantage. Language 66.1-23.

 • Newport, Elissa L, and Richard P Meier 1985. The acquisition of American Sign Language. The crosslinguistic study of language acquisition, volume 1: The data., ed. by Slobin, Dan, 881-938. Hillsdale NJ.: Lawrence Erlbaum.

 • Pettito, Laura A., and Paula F Marentette 1991. Babbling in the manual mode: Evidence for the ontogeny of language. Science 251.1483-96.

 • Siedlecki, Theodore, and John D. Bonvillian 1993. Location, Handshape, and Movement: Young Children's Acquisition of the Formational Aspects of American Sign Language. Sign Language Studies 78, 31-52. 1993.

 • Slowikowska, Beata 2009. Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve foreldre. Masteroppgave, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 • Volterra Virginia 1986. What sign language research can teach about language acquisition. Signs of life, ed. by Tervoort, 158-63. Amsterdam: University of Amsterdam.

 • Volterra Virginia, and Carol J. Erting 1990. From gesture to language in hearing and deaf children., ed. by Volterra, V, andCarol J. Erting, Berlin, New York: Springer.

 • Øhre, Beate 1987. Tegnspråksutvikling hos et døvt barn i siste halvdel av annet leveår. En studie av en døv jente med døve foreldre. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Unversitetet i Oslo.

Basislitteratur

 • American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR), Washington: American Psychiatric Association.

 • Tager-Flusberg, H., Paul, R. & Lord, C., 2005, ”Language and communication in autism”, i Volkmar, F.R., Paul, R., Klin, A. & Cohen, D.J., Handbook of autism and pervasive developmental disorders: Diagnosis, development, neurobiology, and behaviour, vol. 1, Hoboken, NJ: Wiley.

 • Tomasello, M., 2003, Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition, London: Harvard University Press.

 • Vihman, M.M., 1996, Phonological development: The origins of language in the child, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Publisert 29. juni 2020 13:22 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05