Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn

Doktoravhandlingen til Hanne Gram Simonsen følger den fonologiske utviklingen til tre norske barn, kalt Tomas, Nora og Vera, i alderen 2-4 år.

Hanne Gram Simonsens upubliserte doktoravhandling  Barns fonologi: System og variasjon hos tre norske og ett samoisk barn (PDF)  fra Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo, 1990.

Tomas er fulgt mellom 2;0 og 4;1 år, Nora mellom 2;3 og 3;5 år, og Vera mellom 2;2 og 2;6 år.  Materialet er spontantale i lekesituasjoner i dialog med en voksen, og dialekten er østnorsk - Oslomål.

Hovedfokus er på konsonantutviklingen. Konsonantinventarene hos barna er analysert initialt, medialt og finalt, både som selvstendige systemer, og sett i forhold til målordene. Konsonantgrupper er også analysert.

Lydutviklingen til de tre norske barna er sammenlignet med to utviklingstrinn hos et barn fra Vest-Samoa, kalt Tina, fra 2;8.15 til 2;10. Igjen er det konsonantutviklingen som undersøkes. Samoisk er et polynesisk språk med et svært lite foneminventar - bare 13 konsonantfonem mot 23 konsonantfonem i Oslomål - og en enkel fonotaks, uten konsonantgrupper. Formålet med sammenligningen var å identifisere eventuelle universelle trekk i barns fonologiske utvikling.

Undersøkelsen hadde primært et fonologisk formål, og lekematerialet som var utgangspunkt for dialogene var valgt for å prøve å få frem alle fonemene i norsk i så mange omgivelser som mulig. Enkeltord dannet grunnlaget for analysene, og alle ordene i det analyserte materialet er transkribert og listet opp i et eget appendix.

Hele materialet for Tomas og Nora er transkribert og lagt ut i databasen CHILDES.

Tusen takk til Ingrid Nordli for kopiering av avhandlingen.

Publisert 28. feb. 2013 17:22 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05