Språkvansker

Språkvansker er problemer med å uttrykke seg eller forstå språklige ytringer. Vanskene kan være medfødt, eller de kan oppstå senere i livet. De kan skyldes en kjent skade eller sykdom, eller ha ukjent årsak.

Språkvansker i snever forstand dreier seg om vansker på et kognitivt nivå, til forskjell fra talevansker, som er artikulatoriske og henger sammen med motorikk. Samtidig vil mange grupper ha både språk- og talevansker. På disse sidene kan du lese mer om medfødte eller ervervede språk- og talevansker hos grupper vi har forsket på.

Medfødte språkvansker

Flere typer kromosomavvik påvirker språkutviklinga, og gir både språk- og talevansker. Et eksempel er Cri du chat-syndrom, som oppstår når det mangler en del av kromosom 5.

Barn og voksne med autisme eller autismespekterforstyrrelser har også ofte vansker med sosial samhandling, språk og kommunikasjon.

Mellom 7 og 10 prosent av alle barn har problemer med å lære språk uten at det fins noen kjent årsak til problemene. Disse vanskene kalles utviklingsmessige språkforstyrrelser. Tidligere ble diagnosen spesifikke språkvansker gjerne brukt om disse barna, men kun dersom de ikke hadde vansker på andre områder –noe som er svært vanlig i denne gruppa.

Ervervede språkvansker

Ervervede språkvansker skyldes en skade eller sykdom.

Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt hjerneskade, vanligvis i venstre hjernehalvdel. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag.

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og innebærer en økende grad av hukommelsessvikt, vansker med språk og kommunikasjon og endringer i sosial atferd.

Primær progressiv afasi er en annen demenssykdom, og påvirker først og fremst språkfunksjoner. Sykdommen debuterer ofte tidligere i livet enn Alzheimers sykdom, og det tar gjerne flere år fra de første symptomene oppstår og diagnosen settes. 

Bøker om språk i et klinisk perspektiv

Norsk fonetikk i et klinisk perspektiv gir en grunnleggende innføring i norsk fonetikk, basert på nyere forskning og klinisk erfaring med barn og voksne. Sentrale fonetiske begreper er beskrevet og forklart med utgangspunkt i «normal» eller typisk uttale, i tillegg til å være illustrert med eksempler fra ulike typer fonetiske og fonologiske avvik.

Når språket svikter gir en grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og viser hvordan disse begrepene hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

Av Pernille Hansen
Publisert 11. jan. 2022 14:05