Primær progressiv afasi

Primær progressiv afasi (PPA) er en type demens som påvirker språkfunksjoner, både produksjon og forståelse av enkeltord og hele ytringer. PPA kan ligne på Alzheimers sykdom, men dette er to forskjellige demensformer.  

Hovedforskjellen mellom Alzheimers sykdom og PPA er at PPA rammer språk og tale før andre kognitive ferdigheter. Glemsomhet, forvirring og nedsatt kognitiv kontroll, som er vanlig ved Alzheimers sykdom, er mindre vanlig de første årene for en person som har PPA.  

PPA begynner snikende, ofte med vansker med å finne ord. Språkvanskene blir gradvis verre over tid, mens andre kognitive ferdigheter ikke påvirkes i like stor grad som ved andre demenssykdommer (særlig Alzheimers sykdom) de første årene av sykdomsforløpet.  

Det er vanlig å skille mellom tre typer PPA; en logopenisk type, en semantisk type og en agrammatisk/ikke-flytende type. Allikevel vil omtrent 40% av pasientene med PPA ikke kunne klassifiseres i noen av typene.   

Språklige utfall 

De ulike typene rammer språklige funksjoner ulikt. Personer med den logopeniske varianten (lvPPA) har ofte problemer med objektbenevning, men har ikke problemer med objektgjenkjenning. Det vil si at de vet hva de prøver å si, men at ordene som kommer ut ikke passer med det de prøver å formidle. Ofte bruker de ord som har lignende innhold med målordet, som for eksempel padde for skilpadde. I andre tilfeller kan personer med denne typen PPA ha problemer med uttale, for eksempel ved å bytte om på lyder, utelate enkelte lyder eller legge til ekstra lyder.  

I den semantiske variante (svPPA) opplever man ofte både vansker med å produsere enkeltord, og å forstå hva konseptene refererer til. I en bildebenevningstest vil man derfor i mindre grad produsere ord med betydningsmessig likhet til målordet slik som ved lvPPA, og personer med denne typen PPA vil ha vanskeligere med å forklare ord og konsepter. I tillegg er det vanlig med anomi i skrift og lesing. 

Den siste typen PPA, agrammatiske/ikke-flytende variant av PPA (nfvPPA) kjennetegnes av et sakte taletempo og flere grammatiske feil i tale. Det langsomme taletempoet kan skyldes taleapraksi og agrammatisme. Agrammatismen er tilstede i både produksjon og forståelse. Ordproduksjon og forståelse er ikke påvirket på samme måte som i svPPA og lvPPA.  

De tre typene kan skilles fra hverandre ved å se på språklige utfall, ved hjelp av ulike språklige tester og kliniske undersøkelser (se Gorno-Tempini et al, 2011).  

Publisert 23. nov. 2021 16:12 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05