Tidlig språkutvikling hos norske barn

I 2008-2009 ble det gjennomført en stor undersøkelse av språklig utvikling hos norske barn i alderen åtte måneder til tre år. Undersøkelsen ”Tidlig språkutvikling hos norske barn” kartla grunnleggende språkferdigheter hos omkring 6 500 enspråklige norsktalende barn.

Barnas ordforråd sto sentralt i undersøkelsen, men den dekket også kommunikative gester, handlinger, leker og rutiner (hos de yngste barna) og tilegnelse av grammatikk – ordbøyning, grammatisk kompleksitet og ytringslengde (hos de eldste barna).

Et av de viktigste resultatene av studien er normer for hva man kan forvente av norsktalende barns språkferdigheter på hvert månedstrinn innen dette aldersspennet. Normene viser tydelig den store variasjonsbredden hos barn innenfor denne utviklingsperioden.

Kartleggingsinstrumentet

Kartleggingsinstrumentet som ble brukt i studien heter Foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Instrumentet er en tilpasning til norsk av foreldrerapporterings-verktøyet MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI). Den norske versjonen tar utgangspunkt i den originale amerikanske versjonen, men er blitt oversatt og tilpasset både språklig og kulturelt, og den endelige versjonen er i tillegg lagt så nær opp til den danske som mulig for å øke sammenligningsmulighetene.

Kartleggingsnstrumentet består av to skjemaer. Det ene, Ord og gester, er beregnet for barn i aldersgruppa 8 – 20 måneder. Det andre, kalt Ord og setninger, er beregnet for barn mellom 16 og 36 måneder. Overlappet i perioden 16 – 20 måneder er der fordi det for barn i denne alderen kan være aktuelt å bruke begge skjemaene. I denne perioden er det fremdeles aktuelt å kartlegge gester, mens det også er nå barna begynner å kombinere ord og de første tegn til bøying og grammatiske ord viser seg. 

De generelt mest slående funnene fra undersøkelsen, som også stemmer ned funn fra tilsvarende undersøkelser for andre språk, er på den ene siden den bratte utviklingskurven vi finner når utviklingen er kommet i gang, og på den andre siden den enorme variasjonen i utvikling mellom barn.

Hovedfunn i undersøkelsen

I våre resultater ser vi  både når de tidligste og de seneste barna når de språklige milepælene, og all variasjon mellom disse. Normene inkluderer hele variasjonsbredden. Det er all grunn til å anta at blant de seneste barna i vår undersøkelse finnes det barn med risiko for språkvanske, barn som kan trenge ekstra oppfølging.

Når det gjelder ordforrådet kommer forståelse før produksjon i alle aldersgrupper. Den såkalte vokabularspurten ser ut til å starte når barna produserer omkring 50 ord, men det er stor variasjon mellom barn for når de når dette 50-ordsmerket: De tidligste barna når det ved 14 måneders alder, mens de som er senere ute i utviklingen ikke når 50-ordsmerket – og dermed ikke starter vokabularspurten – før omkring  22 måneder. Vi ser altså et spenn på åtte måneder mellom de tidligste og de seneste barna her.

Med hensyn til grammatisk utvikling begynner barna å kombinere ord ved 17 måneders alder. Rett etter dette, omkring 18 måneder, begynner den  første grammatiske markeringen på enkeltord, og her er det eiendomsmarkering (pappas, mamma sin) som kommer først, etterfulgt av bestemthetsmarkering (gutten, jenta, toget) ved 20 måneders alder, og deretter flertallsbøyning ved substantiv og presens og fortidsbøyning ved verb, alle omkring 21 måneder. 

Forskningsartikler om hovedfunn i undersøkelsen

Bestille materiell

Om du ønsker å bruke Foreldrerapport for kommunikativ utvikling til forskning eller utredning, send en epost til Forskergruppe for klinisk lingvistikk og språktilegnelse, Hanne Gram Simonsen (h.g.simonsen_at_iln.uio.no), så sender vi deg skjemaene. Oppgi hva du skal bruke instrumentet til. 

Brukermanual med detaljerte normer finnes i Kristoffersen, Kristian E. og Simonsen, Hanne Gram. 2012. Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Novus forlag.

CDI i Ordforrådet

Ordforrådet er en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Her kan du finne opplysninger om egenskaper som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering for ordene som inngår i den norske CDI-undersøkelsen

Publisert 18. jan. 2012 13:07 - Sist endret 13. jan. 2020 17:17