Verb- og setningstesten

Verb- og setningstesten (VOST) består av elleve deltester som logopeden kan bruke til å kartlegge den afasirammedes evne til å produsere og forstå verb og setninger.

Verb er ord som typisk refererer til handlinger, prosesser, tilstander, og som kan bøyes i tid. Noen eksempler er sykle, sove, virke, lyse.

Flere av deltestene i VOST går ut på at den afasirammede får se en tegning av en handling, og så skal vedkommende si det verbet som passer til tegningen.

Det er også deltester der den afasirammede får høre et verb og samtidig se flere tegninger. Da er oppgaven at vedkommende skal peke på den tegningen som best passer til verbet.

Det er ikke meningen at logopeden alltid skal bruke alle deltestene i VOST, men heller velge ut deltester han eller hun antar vil gi bedre innsikt i den afasirammedes vansker.

Deltestene i VOST er prøvd ut på 64 voksne med norsk som morsmål, men uten afasi eller andre språkvansker.
 

Norsk tidsskrift for logopedi finner du mer informasjon om VOST (del 1) og (del 2).

Verb- og setningstesten (VOST)  (Bastiaanse, Lind, Moen & Simonsen 2006) kan bestilles hos Novus forlag.

Publisert 18. jan. 2012 13:01 - Sist endret 20. feb. 2013 13:59