Om nettstedet

Dette nettstedet er resultatet av et samarbeid mellom forskere og fagfolk innen feltene språktilegnelse og klinisk lingvistikk. Målet er å etablere et nettsted der interesserte kan finne informasjon om språkutvikling og språkvansker, samt nyttige lenker og tips til hvor man kan finne mer informasjon.

Språkvansker

Nettstedet Språkvansker er et formidlingsprosjekt finansiert av Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre forskning innenfor områdene språktilegnelse, som handler om hvordan barn lærer seg språk og klinisk lingvistikk, som undersøker hvordan språket påvirkes av sykdom og skade. Nettstedet henvender seg til personer med språkvansker og deres pårørende, samt til fagfolk som arbeider med personer med språkvansker.

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved Universitetet i Oslo, Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, Foreldreforeningen for barn med språkvansker, Møller kompetansesenter, Norsk logopedlag, Bredtvet kompetansesenter og Afasiforbundet i Norge.

Prosjektets målsettinger

Prosjektet skal formidle hvordan språkvitenskapelig forskning kan hjelpe mennesker med språkvansker. Språkvansker og forskning på språkvansker skal gjøres synlig overfor samfunnet generelt, og pedagoger og helsepersonell spesielt. Personer med språkvansker og deres pårørende ønsker at pedagoger og andre som arbeider med behandling av språkvansker skal ha tilgang til oppdatert kunnskap om både normal og avvikende språkutvikling. Mangel på slik kunnskap er et problem i dag, og dette kan bidra til at mange tilfeller av språkvansker ikke oppdages på et tidlig stadium, eller at språkvanskene bagatelliseres.

Formidlingen av forskning skal bidra til innovasjon og verdiskapning. Kort sagt skal forskningen ha en nytteverdi. For å komme til nytte, må forskning på språktilegnelse og språkvansker formidles til brukere, til pårørende og til praksisfeltet/behandlerne. Samtidig må brukere, pårørende og fagfolk i praksisfeltet bidra med sine erfaringer til forskerne. Målet er at kunnskap og erfaring om språk og språkvansker fra ulike kilder skal kobles sammen, så forskningen kan bli mer tilgjengelig og mer relevant. Slik legges grunnlaget for kunnskapsbasert praksis.

Forskningsfeltene

Klinisk lingvistikk anvender lingvistikkens analytiske teknikker på kliniske problemstillinger,  og demonstrerer hvordan kliniske data kan bidra til lingvistisk teoribygging. Forskningsfeltet språktilegnelse omfatter både hvordan barn tilegner seg sitt – eller sine – første språk, og hvordan voksne tilegner seg et nytt språk i tillegg til sitt/sine første språk. Tilegnelse av språk gjelder både talte språk og tegnspråk, og omfatter alle aspekter ved språket – lyder (eller tegn), ordforråd, grammatikk, betydning og samtalekompetanse.

Bidragsytere til materialet på dette nettstedet

I tillegg til forskergruppens medlemmer har følgende personer bidratt til materialet på disse sidene:

  • Laila Y. Henriksen
  • Heidi Solberg Økland
  • Anna Sara H. Romøren
  • Sonja Erlenkamp

Kontakt oss

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 15. jan. 2019 09:09