Om nettstedet

Dette nettstedet er resultatet av et samarbeid mellom forskere og fagfolk innen feltene språktilegnelse og klinisk lingvistikk. Her kan interesserte finne informasjon om språkutvikling, flerspråklighet og om språkvansker, samt nyttige lenker og tips til hvor man kan finne mer informasjon.

Språk gjennom livet

Nettstedet Språk gjennom livet er et formidlingsprosjekt finansiert av Det humanistiske fakultetet og MultiLing – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre forskning innenfor områdene språktilegnelse, som handler om hvordan barn lærer seg språk, flerspråklighet hos barn og voksne og klinisk lingvistikk, som undersøker hvordan språket påvirkes av sykdom og skade. 

Nettstedet oppsto som et samarbeid mellom Forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved Universitetet i Oslo, Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, Foreldreforeningen for barn med språkvansker, Norsk logopedlag, Møller kompetansesenter (nå Statped midt, avdeling hørsel), Bredtvet kompetansesenter (nå Statped sørøst, avdeling språk/tale) og Afasiforbundet i Norge.

Formål

Nettstedet skal blant annet formidle hvordan språkvitenskapelig forskning kan hjelpe mennesker med språkvansker. Språkvansker og forskning på språkvansker skal gjøres synlig overfor samfunnet generelt, og pedagoger og helsepersonell spesielt. Personer med språkvansker og deres pårørende ønsker at pedagoger og andre som arbeider med behandling av språkvansker skal ha tilgang til oppdatert kunnskap om både typisk og avvikende språkutvikling. Mangel på slik kunnskap er et problem i dag, og dette kan bidra til at mange tilfeller av språkvansker ikke oppdages på et tidlig stadium, eller at språkvanskene bagatelliseres.

Forskning skal ha nytteverdi. For å komme til nytte, må forskning på språktilegnelse, flerspråklighet og på språkvansker formidles til brukere, til pårørende, til pedagoger i praksisfeltet og til behandlere. Samtidig må brukere, pårørende og fagfolk i praksisfeltet bidra med sine erfaringer til forskerne. Målet er at kunnskap og erfaring om språk og språkvansker fra ulike kilder skal kobles sammen, så forskningen kan bli mer tilgjengelig og mer relevant. Slik legges grunnlaget for kunnskapsbasert praksis.

Forskningsfeltene

Klinisk lingvistikk anvender lingvistikkens analytiske teknikker på kliniske problemstillinger, og demonstrerer hvordan kliniske data kan bidra til lingvistisk teoribygging. Forskningsfeltet språktilegnelse omfatter både hvordan barn tilegner seg sitt – eller sine – første språk, og hvordan voksne tilegner seg et nytt språk i tillegg til sitt/sine første språk. Tilegnelse av språk omfatter talte språk og tegnspråk, og omfatter alle aspekter ved språket – lyder (eller tegn), ordforråd, grammatikk, betydning og samtalekompetanse. De fleste av oss kan mer enn ett språk. Innen forskningsfeltet flerspråklighet utforsker vi hvordan flere språk tilegnes, og hvordan språkene endrer seg når vi blir eldre. 

Kontakt oss

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 23. juni 2020 11:34