Tegnspråksutvikling hos barn

Barn som vokser opp med tegnspråk, tilegner seg språket på noenlunde samme måte som hørende barn lærer talespråk.

Tidlig tegnspråkstilegnelse

Barn som tilegner seg tegnspråk, vil først begynne å bable med gester, før de produserer sine første tegn. Etter hvert vil de begynne å produsere først totegnsytringer og deretter lengre ytringer. Barn som lærer tegnspråk, og barn som lærer talespråk, følger en ganske lik utvikling, men det er viktig å huske på at det er store individuelle forskjeller mellom barn. Noen begynner å tegne tidlig, mens andre tegner seint uten at det trenger å bety en forsinkelse i språkutviklingen.

Barn som lærer tegnspråk, kan produsere sitt første tegn opptil to måneder før barn som lærer et talespråk, produserer sitt første ord. Mange mener det skyldes at små barn har bedre kontroll over bevegelser i hendene enn bevegelser i taleorganene (lepper og tunge), som brukes for å produsere språklyder.

Hos talespråksbrukere kan vi høre forskjell på om noen har lært et språk som barn eller som voksen. Den samme forskjellen kan ses hos tegnspråksbrukere. Det finnes med andre ord en form for kritisk periode der man kan tilegne seg et tegnspråk som førstespråk. Om man lærer et tegnspråk etter denne perioden, vil språkferdighetene preges av dette, for eksempel ved at man tegner med aksent.

Tegnspråk, tegnstøtte og barn med språkvansker

Mange studier viser at bruk av enkelttegn støtter språkutviklingen hos barn med språkvansker, for eksempel ved autisme, Downs syndrom og trolig også cri du chat-syndrom. Tegnspråk og tegnstøtte er likevel ikke det samme. Et tegnspråk har sin egen grammatikk og regler for hvordan man skal bygge opp setninger, mens tegnstøtte er bruk av enkelttegn i tillegg til talespråk. Man følger talespråkets grammatikk, men støtter talespråket ved hjelp av enkelttegn.

Tegnspråksutvikling og ulike tegnspråk

Tegnspråk er forskjellige, slik som talespråk. Barn som tilegner seg talespråk, følger stort sett samme utvikling uavhengig av hvilket språk de lærer, og man antar at dette også gjelder for barn som tilegner seg tegnspråk. For de fleste av tegnspråkene finnes det lite forskning om språkutvikling. To unntak er italiensk tegnspråk og amerikansk tegnspråk, der det finnes en god del studier (se litteraturlisten nedenfor). For norsk tegnspråk finnes blant annet en hovedoppgave fra Psykologisk institutt, UiO (Øhre 1987) og en masteroppgave fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO (Slowikowska 2009).

Litteratur om tegnspråksutvikling

Bonvillian, John D 1999. Sign Language Development. Development of Language, ed. by Barrett, Marvin D., 277-310. Hove: Psychology Press Ltd.

Boyes Braem, Penny 1990. Acquisition of the handshape in American Sign Language: A preliminary analysis. From gesture to language in hearing and deaf children, ed. by Volterra Virginia, and Carol J. Erting, 107-27. Washington D.C: Gallaudet University Press.

Caselli Christina M., Osella Teresa, and Volterra Virginia 1984. Sign and vocal language acquisition by two Italian deaf children of deaf parents. Recent Research on European Sign Languages. (Proceedings of the European Meeting of Sign Language Research held in Brusssels, September 19-25, 1982), ed. by Loncke, Filip, Penny Boyes Braem, and Yvan Lebrun, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Meier, Richard P, and Elissa L Newport 1990. Out of the hands of babes: On a possible sign advantage. Language 66.1-23.

Newport, Elissa L, and Richard P Meier 1985. The acquisition of American Sign Language. The crosslinguistic study of language acquisition, volume 1: The data., ed. by Slobin, Dan, 881-938. Hillsdale NJ.: Lawrence Erlbaum.

Pettito, Laura A., and Paula F Marentette 1991. Babbling in the manual mode: Evidence for the ontogeny of language. Science 251.1483-96.

Siedlecki, Theodore, and John D. Bonvillian 1993. Location, Handshape, and Movement: Young Children's Acquisition of the Formational Aspects of American Sign Language. Sign Language Studies 78, 31-52. 1993.

Slowikowska, Beata 2009. Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve foreldre. Masteroppgave, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Volterra Virginia 1986. What sign language research can teach about language acquisition. Signs of life, ed. by Tervoort, 158-63. Amsterdam: University of Amsterdam.

Volterra Virginia, and Carol J. Erting 1990. From gesture to language in hearing and deaf children., ed. by Volterra, V, andCarol J. Erting, Berlin, New York: Springer.

Øhre, Beate 1987. Tegnspråksutvikling hos et døvt barn i siste halvdel av annet leveår. En studie av en døv jente med døve foreldre. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Unversitetet i Oslo.

Publisert 14. mars 2012 17:29 - Sist endret 24. jan. 2019 11:54