Språkvansker

Språkvansker er problemer med å uttrykke seg eller forstå språklige ytringer. Vanskene kan være medfødt, eller de kan oppstå senere i livet. De kan skyldes en kjent skade eller sykdom, eller ha ukjent årsak.

Språkvansker i snever forstand dreier seg om vansker på et kognitivt nivå, til forskjell fra talevansker, som er artikulatoriske og henger sammen med motorikk. Samtidig vil mange grupper ha både språk- og talevansker. På disse sidene kan du lese mer om medfødte eller ervervede språk- og talevansker hos grupper vi har forsket på.

Medfødte språkvansker

Flere typer kromosomavvik påvirker språkutviklinga, og gir både språk- og talevansker. Et eksempel er Downs syndrom, som i de fleste tilfeller forårsaket av et ekstra eksemplar av kromosom 21. Personer med syndromet har forsinket språkutvikling og talevansker. Et annet eksempel er Cri du chat-syndrom, som oppstår når det mangler en del av kromosom 5.

Barn og voksne med autisme eller autismespekterforstyrrelser har også ofte vansker med sosial samhandling, språk og kommunikasjon.

Mellom 7 og 10 prosent av alle barn har problemer med å lære språk uten at det fins noen kjent årsak til problemene. Disse vanskene kalles utviklingsmessige språkforstyrrelser.

Ervervede språkvansker

  • Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt hjerneskade, vanligvis i venstre hjernehalvdel. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag
  • Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og innebærer en økende grad av hukommelsessvikt, vansker med språk og kommunikasjon og endringer i sosial atferd
  • Stamming er en taleflytvanske som vanligvis oppstår i småbarnsalderen og som kan vare livet ut. Stamming er kjennetegnet av brudd i talerytmen

Bok om norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

Når språket svikter gir en grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og viser hvordan disse begrepene hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.

Av Pernille Hansen
Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 23. sep. 2020 17:21