Språkvansker

Språkvansker er problemer med å forstå og eller bruke språk fordi man har en medfødt eller en ervervet skade. Skaden kan omfatte selve taleapparatet, og vanskene kalles da for talevansker. Eksempler på talevansker er stamming og løpsk tale, vansker som følge av leppe-kjeve-ganespalte eller vansker med å uttale enkelte språklyder. Språkvansker kan også skyldes skader på selve språkevnen, en evne som ligger i hjernen vår. Skader i språksentrene i hjernen kan gi språkvansker, og slike vansker kan arte seg på ulike måter.

Afasi

Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt hjerneskade, vanligvis i venstre hjernehalvdel. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og innebærer en økende grad av hukommelsessvikt, vansker med språk og kommunikasjon og endringer i sosial atferd

Autisme

Barn og voksne med diagnosene «autisme», «Aspergers syndrom» eller «uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse» har ofte vansker med sosial samhandling, språk og kommunikasjon

Cri du chat-syndrom

Cri du chat-syndrom oppstår når det mangler en del av kromosom 5. Personer med syndromet har ofte forsinket og avvikende språkutvikling

Downs syndrom

Downs syndrom er i de fleste tilfeller forårsaket av at man er født med tre eksemplarer av kromosom 21. Personer med syndromet har forsinket språkutvikling.

Spesifikke språkvansker (SSV)

Barn med spesifikke språkvansker (SSV) har problemer med å snakke, forstå eller lære språk, mens resten av utviklingen er normal

Stamming

Stamming er en taleflytvanske som vanligvis oppstår i småbarnsalderen og som kan vare livet ut. Stamming er kjennetegnet av brudd i talerytmen

 

Bok om norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

Når språket svikter gir en grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og viser hvordan disse begrepene hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos barn, unge og voksne med språkvansker.
Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 29. jan. 2019 06:00