Spesifikke språkvansker

Barn med spesifikke språkvansker (SSV) klarer ikke å uttale ord riktig eller kan ha vansker med å snakke grammatisk riktig. De kan ha problemer med å forstå det andre sier til dem eller forstå de sosiale reglene vi lever etter.

Barn med SSV begynner ikke å snakke like tidlig som andre barn. Dette betyr ikke at de ikke gir lyd fra seg, men lydene kan være vanskeligere å tolke enn hos barn med typisk utvikling, og slik klarer ikke disse barna å gjøre seg forstått på lik linje med andre barn.

Der de fleste treåringer uten SSV er på god vei til å lære språk, kan barn med SSV ha problemer både med å si meningsfulle ord og setninger, og med å forstå hva som blir sagt.

Ukjent årsak

Vi vet ikke helt sikkert hva som er årsaken til at noen får SSV, men mye tyder på at vanskene er arvelige. Mellom 50 og 70 prosent av barn med SSV har minst ett annet familiemedlem med de samme vanskene.

Selv om man ikke vet hva som fører til språkvansker, har flere forskere foreslått mulige forklaringer på hvorfor noen barn har vansker med å lære språk. Én slik forklaring er at barn med SSV ikke oppfatter lydforskjeller i språket så godt, som forskjellen mellom ba og da. Slike lydforskjeller er viktige, og om et barn ikke plukker dem opp vil barnet få problemer både med å forstå det andre sier og med å selv gjøre seg forstått.

En annen forklaring knytter SSV til vansker med korttidsminne, noe mange barn med SSV ser ut til å ha. Vansker med korttidsminnet kan føre til at man får problemer med å huske på ordene man hører eller leser lenge nok til at man kan forstå sammenhengen i en setning. Når man ikke greier å holde ordene lenge nok i korttidsminnet, blir det også vanskelig å organisere sine egne ord slik at de kommer i rett rekkefølge og kan knyttes til det som ble sagt tidligere.

Selv om barn med SSV har problemer med å lære det som blir sagt eller skrevet, for eksempel med å huske alfabetet eller en regle, trenger de ikke ha problemer med å lære det som blir vist eller gjort, for eksempel å strikke eller å sykle. På grunn av dette er det ofte lurt at barn med språkvansker får ekstra støtte gjennom bilder eller ulike aktiviteter i sin språklæring.

Språk- og kommunikasjonsproblemer

Barn med SSV har først og fremst språklige problemer. Språk er imidlertid viktig både for våre sosiale og våre kognitive ferdigheter, og barn med SSV kan derfor få vansker med å forholde seg til andre sosialt og med å mestre skolehverdagen.
 
Mange barn med SSV har konsentrasjonsvansker eller vansker med å delta i aktiviteter som krever god språkforståelse. Om språkvanskene hos barn med SSV ikke blir tatt alvorlig, er sjansene større for at barnet utvilkler tilleggsvansker innover i skolealderen, og siden språkkompetanse er en viktig forutsetning for de aller fleste skoleaktiviteter, er det viktig at barnet får gode støttetiltak fra et tidlig tidspunkt.


Undergrupper av SSV

Samtidig som det er vanlig å kategorisere språkvanskene etter hvilke områder som er mest utfordrende for det enkelte barnet, hender det ofte at barn kan ha vansker med flere områder samtidig, for eksempel både med å forstå og å prate selv, eller med både uttale og grammatikk.

Stor variasjon

Siden det finnes ulike grader av SSV, har mange forskere har vært opptatt av å undersøke hvilke barn som bare har en språkforsinkelse som går over etter hvert, og hvilke som har en mer alvorlig vanske som kan vare livet ut. Siden variasjonen er stor, er det viktig å fokusere på det enkelte barnets vansker når man skal sette i gang hjelpetiltak. Variasjonen gjør også at man kan tenke at noe av det som skrives om SSV passer godt, mens andre ting ikke passer i det hele tatt. Under finner du en rekke punkter som beskriver utfordringer barn med SSV kan ha.

Språklige problemer

 • Vansker med ord:
  • Vansker med å uttale ord riktig
  • Dårlig ordforråd
  • Vansker med å huske hva ting heter
  • Vansker med å få riktige endelser på ordene
 • Vansker med å lage grammatisk riktige setninger
 • Vansker med å forstå (lesing eller muntlig språk)

Andre problemer som kan ha sammenheng med SSV:

 • Oppfatter ikke beskjeder
 • Vansker med å forstå reglene i lek og spill
 • Vansker med å følge med i klassen
 • Blir lett urolig eller passiv
 • Liker ikke å bli lest for
 • Leker helst med yngre barn
 • Liker ikke å delta i diskusjoner
 • Har dårlig utholdenhet i situasjoner som krever språk
 • Blir oftere enn andre tverre, er lite fleksible
 • Foretrekker leker og aktiviteter der det ikke brukes språk, som for eksempel puslespill

Mulighet til forbedring 

Barn som bare har problemer med å uttale ord riktig, men som har et godt ordforråd og god setningsoppbygning, har gode sjanser for å få god uttale i løpet av barneskolealderen. Noen har likevel vansker med lesing og/eller skriving. Lese- og skrivevansker kalles også dysleksi. Hvis man også har problemer med grammatikken eller problemer med å forstå det andre sier, er det vanlig å ha språkvansker hele livet. Barn med språkvansker kan få det mye lettere hvis de får god hjelp og oppfølging fra barnehage og skole.

Hva kan man gjøre for å hjelpe barn med spesifikke språkvansker?

Et barn med SSV vil kanskje ikke være særlig glad i aktiviteter som stiller høye krav til språkkompetanse, for eksempel å føre samtaler eller å bli lest høyt for. Barna har imidlertid ingen problemer med å forstå visuelle ting som bilder i barnebøker, og hvis barnet har problemer med å uttrykke noe, kan det i blant være lettere å tegne eller vise dette med gester eller billedkort.

Barn med SSV kan noen ganger få et negativt forhold til språk, og det er derfor viktig å ikke stresse barnet når han eller hun prøver å si eller skrive noe. Under finner du noen tips til hva det kan være lurt å huske på når man er sammen med barn med SSV både generelt og i skolesammenheng. På lik linje med barn uten SSV er det viktig for disse barna å føle at de mestrer hverdagen sin, og at de får best mulig støtte til å bli hørt og forstått. 

Generelle tips

 • La barnet få god tid til å forstå og til å uttrykke seg
 • Bruk et enkelt språk, snakk saktere, og "porsjoner" ut informasjon i små mengder om gangen
 • Bruk rim og regler som gjør barnet bevisst på lydene i språket
 • Gjenta ord og begreper for å styrke ordforrådet til barnet

Forslag til tiltak i skolehverdagen

 • Hjelp til å leke/fungere sammen med andre barn
 • Visuell støtte
 • Egen skoleassistent
 • Undervisning i mindre grupper
 • Korte arbeidsøkter
 • Språklig bevissthetstrening i lese- og skriveopplæringen

Smakebit på forskning om spesifikke språkvansker

Hvis du vil vite mer om vår forskning om verbbøying og spesifikke språkvansker, kan du lese artikkelen "Å teste bøying av verb i fortid på norsk: et redskap for å diagnostisere spesifikke språkvansker hos barn?".

Publisert 5. des. 2011 15:31 - Sist endret 24. jan. 2019 13:11