Vår forskning om barn med spesifikke språkvansker

Hansen, Pernille 2011: Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn. Masteroppgave i lingvistikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Bjerkan, Kirsten Meyer  2002: The importance of input factors for the acquisition of past tense inflection: Evidence from specifically language impaired Norwegian children. F. Windsor, M. L. Kelly, N. Hewlett (eds): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. London: Lawrence Erlbaum, pp 73-83

Bjerkan, Kirsten Meyer 2000: Individual variation in past tense inflection: Experimental data from Norwegian SLI children. H.G.Simonsen, R.T.Endresen (eds.): A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 153-163

Bjerkan, Kirsten Meyer  2000: Verbal morphology in specifically language impaired children : evidence from Norwegian. Acta Humaniora 73. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Oslo

Simonsen, Hanne Gram & Kirsten Meyer Bjerkan 1998: Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children? International Journal of Applied Linguistics 8.2: 251-270

Bjerkan, Kirsten Meyer 1997: Fonologi i avvikende barnespråk : en analyse av fonologien til et barn med funksjonelt språkavvik. Working Papers in Applied Linguistics 3. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics

Bjerkan, Kirsten Meyer & Hanne Gram Simonsen 1996: Prosessering av preteritumsformer i norsk: eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14: 189-207

Publisert 23. jan. 2012 13:18 - Sist endret 16. juni 2014 14:32