Disputas: Konverb i kontrast: Et russisk språkfenomen i lys av norsk og engelsk

Master Maria Filiouchkina Krave ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Converbs in Contrast: Russian converb constructions and their English and Norwegian counterparts

Maria Filiouchkina Krave

Engelske og norske oversettelser av russiske romaner forteller hva den vage russiske konverbkonstruksjonen egentlig betyr.

Konverb er en grammatisk konstruksjon som brukes for å fortelle hvordan og når en handling er utført i forhold til andre handlinger. Konverb knyttes til verbet for å nyansere tid, årsak, måte og andre omstendigheter rundt handlinger. Slik kan komplekse tanker uttrykkes i kun én setning.

På engelsk tilsvarer konverb det engelske partisippet med endelsen -ing, som  talking, running, smiling. I norsk brukes konverb bare til å beskrive enkelte bevegelser og kroppslige uttrykk, som stående, sittende, smilende. Russiske setninger med konverb blir som oftest oversatt til norsk ved hjelp av konjunksjonen ”og”.

I sin avhandling har Maria Filiouchkina Krave forsket på denne grammatiske konstruksjonen der fire russiske romaner er sammenlignet med norske og engelske oversettelser i en elektronisk database. Det er første gang en slik kontrastiv analyse brukes til å beskrive betydninger av dette mangetydige språkfenomenet mellom russisk, norsk og engelsk.

Den kontrastive analysen viser at konteksten spiller en viktig rolle for tolkningen av konverb. Kontekst er blant annet vår kunnskap om logiske relasjoner mellom forskjellige handlinger. Dypere analyse viser imidlertid at alle russiske konverb har et tidsaspekt uavhengig av konteksten de er brukt i.  Ved hjelp av en formell analyse (Lambda-kalkyle – en språkvitenskapelig metode som er hentet fra matematikken) har det lyktes Krave å spesifisere to grunnbetydninger av den russiske konstruksjonen. De to russiske konverb-formene, med endelsene -v og -(j)a, tilsvarer to grunnbetydninger: fortid og samtidighet relativt til handlingen i hovedsetningen.

Krave har også undersøkt språkbruken til nordmenn som snakker russisk på høyt nivå. De benytter langt færre konverb enn russiske morsmålsbrukere. Resultatene tyder på at nordmenn behersker grunnbetydninger av russiske konverb, men at det er vanskelig å få grep om de mer nyanserte betydningene som avhenger av konteksten. Funnene er viktige bidrag til kunnskapen om hvordan konverb blir tolket og forstått på ulike språk.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 6. september 2011, i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern, kl. 16.15: "Word order and definiteness in Russian, Czech, and Bosnian/Croatian/Serbian."

Bedømmelseskomité

  • Professor Tore Nesset, Universitetet i Tromsø (førsteopponent)
  • Dr.  Barbara Schmiedtová, Universitetet i Heidelberg (andreopponent)
  • Professor Ljiljana Šarić, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Kjell Johan Sæbø.

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22