Disputas: Hvorfor uttales ikke engelsk som det skrives?

Cand.philol Gjertrud Flermoen Stenbrenden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c. 1150-1500.

Gjertrud Flermoen Stenbrenden

At engelsk rettskrivning og uttale ikke ser ut til å henge sammen, er velkjent. Én årsak er at engelsk ortografi nesten ikke har forandret seg siden begynnelsen av 1600-tallet. En annen grunn er at endringer i uttalen av lange vokaler i middelalderen gjorde sitt til at lange vokaler uttales annerledes på engelsk enn skrivemåten skulle tilsi. Eksempelvis uttales wide (vid) med en ai-lyd og ikke med ‘lang i’, slik den uttaltes på gammelengelsk og fremdeles gjør på norsk; see (å se) uttales med lang i og ikke med ‘lang e’, etc. 

Denne radikale omstruktureringen i uttalen av lange vokaler kalles gjerne Det store vokalskiftet, og dateres til ca. 1400-1750. Andre endringer i lange vokaler anses ikke som en del av Vokalskiftet fordi det antas at de fant sted tidligere, ca. 1000-1350. 

I avhandlingen har Stenbrenden analysert tre tekstsamlinger med dialektmateriale fra middelengelsk. Alle tekstene er tidfestet og har lokalt språk, som er blitt stedfestet dialektalt. Hun har sett gjennom alle ordformer for ord som hadde lang vokal i gammelengelsk, og skilt ut de som er ukonvensjonelle og som avslører vokalendringer. Eksempler er a-beydin for ‘abide’ og grickisce for ‘Greek’. 

Materialet støtter teorien om at Vokalskiftet startet tidligere enn 1400; faktisk kan det ha startet mot slutten av 1200-tallet – godt og vel ett århundre før antatt. I tillegg viser materialet at gruppen med de tidlige endringene ikke var fullført da Vokalskiftet begynte. Siden de to gruppene overlapper hverandre tidsmessig, er det liten grunn til å se på dem som klart atskilte fenomener. Stenbrenden prøver også å fastslå hvor Vokalskiftet startet geografisk, og konkluderer med at det startet samtidig i dialektområdene lengt øst og lengst vest i England. 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 5. mai 2011, i auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern, kl. 17.15: "The Great Vowel Shift and the Northern Cities Shift: similarities and differences."

Bedømmelseskomité

  • Professor Nils-Lennart Johannesson, Universitetet i Stockholm (andreopponent)
  • Professor Angelika Lutz, Universitetet i Erlangen (førsteopponent)
  • Professor Kari Anne Rand, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

  • Professor Hilde Hasselgård, Universitetet i Oslo .

Veileder

  • Professor Michael Benskin, Universitetet i Oslo
Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22