Disputas: Paul Valéry og det formløse

Cand.philol Øystein Tvede ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Informité imaginaire et ontologique : Paul Valéry penseur, poète et captif de l’informe

Øystein Tvede

Paul Valéry (1871-1945) forbindes i hjemlandet mest med versedikt som skoleelever må pugge. Avantgarden betraktet ham i sin tid som en arvtager til den eksperimenterende symbolisten Stéphane Mallarmé, men siden Valéry var et aktet medlem av det franske akademi kunne han umulig ha forgjengerens grensesprengende originalitet.

Da notatbøkene, som Valéry førte hver morgen fra han var 23 år, ble utgitt mange år etter hans død, ble leserne presentert for et nytt og uventet forfatterskap. Nå ble det endelig mulig å trenge gjennom den litt nedstøvete akademikerfasaden til Paul Valéry.

Både de 29000 manuskriptsidene og Valérys særegne formuleringer gjør dette til et verk som vanskelig lar seg oppsummere. Øystein Tvede har i sin doktoravhandling søkt etter en sammenheng i Valérys begrep om “det formløse” i dette korpuset. De mange årene med notater beriket dette begrepet med en voksende grad av nyanser, noe som har gjort at Valéry-forskningen ofte har brukt det synonymt med “uorden” og “fragment” og dermed unngått å tildele det formløse en mer unik betydning.

Avhandlingen søker å vise at det formløse i stor grad kan tildeles en slik særegen betydning i Valérys tanke og estetikk, og Tvede trekker inn flere sider av verket for å underbygge dette. Metoden har gått ut på å først trekke linjer mellom Valéry og andre tenkere som har prøvd å definere det formløse. Avhandlingen gir deretter et innblikk i bevegelsene mellom form og formløshet innad i Valérys eget verk.

Mest karakteristisk er en formalistisk dragning mot det formfulle, selv om Valéry er like fascinert i potensialet som ligger i det formløse som de skjønne former har sitt opphav i. Avhandlingens siste del omhandler en motsatt bevegelse, der Valéry omtaler blikkets opplevelse av at form går over i formløshet når vante kategorier knyttet til språk og tanke settes til side i spontane møter med virkeligheten. 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 1. september 2011, i auditorium 3 i Helga Engs hus, Blindern, kl. 16.15: "L'importance de la tradition du sonnet et des variantes de cette forme pour la poésie de Paul Valéry." (Betydningen av sonettetradisjonen og av denne formens varianter for Paul Valérys lyrikk.).

Bedømmelseskomité

  • Professor Maria Teresa Giaveri, Universitetet i Torino (førsteopponent)
  • Professor William Marx, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (andreopponent)
  • Professor Trond Kruke Salberg, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Karin Gundersen.

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22