Disputas: Kroppens erfaringer

Cand.philol. Brit Helene Lyngstad ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal.

Brit Helene Lyngstad

Les Mots pour le dire (Gjennom ordene) forteller om en kvinne i krise som finner balansen gjennom en psykoanalyse. Marie Cardinals roman fra 1975 fikk stor oppmerksomhet i samtiden og ble gjenstand for en rekke tidstypiske feministiske og psykoanalytiske analyser.

I sin avhandling presenterer Brit Lyngstad en nylesning i lys av dagens kroppsinteresse innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Avhandlingen viser at det er som kroppstekst denne romanen utmerker seg og får varig verdi. Les Mots pour le dire utforsker kroppen, som et sted hvor kultur og omgivelser skrives inn, og som meningsbærende, i den forstand at den kan leses som en tekst, eller et display.

Gjennom nærlesninger av representative scener undersøker Lyngstad hvordan romanens skrift setter i scene kroppens tilstander, følelser og bevegelser. Hun viser hvordan kroppen fremstilles som sammensnørt, grotesk og lykkelig: i stum protest mot kulturens krav, i åpen og grenseløs prosess, og til sist som et utgangspunkt for erfaring snarere enn et tema i seg selv. Tekstanalysen demonstrerer hvordan skriften skifter karakter avhengig av hvilken kroppskategori som fremstilles, og tydeliggjør de ulike, til dels motstridende, ideologiske, kulturelle og estetiske stemmene som preger romanen.

Analysen viser også romansjangerens og det litterære språkets særegne evne til å si noe om forholdet mellom kropp og erfaring. Dette innebærer at skjønnlitteratur kan bidra konstruktivt i fagfelt utenfor humaniora, for eksempel i helsefagene.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 6. juni 2013, kl 16.15, auditorium U35, Helga Engs hus, Blindern: "I hvilken grad er Truismes av Marie Darrieussecq en roman om kvinneforakt? En analyse med utgangspunkt i feministisk litteraturteori."

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Hilde Bondevik, Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Professor Jørgen Bruhn, Linnéuniversitetet, Växjö (førsteopponent)
  • Professor Karin Gundersen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Drude von der Fehr

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22