Disputas: Modernismens levende former

Master Peter J. Meedom ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction.

Peter J. Meedom

Hvordan fremstiller den modernistiske romanen mennesker og andre dyr etter første verdenskrigs massedød? Hvilken rolle kan litteraturen ha for forståelsen av forholdet mellom politikk og biologi? I avhandlingen ”Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction” beskriver Peter J. Meedom hvordan en rekke romaner av Jean Giono, Céline, Hans Henny Jahnn, Alfred Döblin, Djuna Barnes og Virginia Woolf bringer nye og utfordrende fremstillinger av biologisk liv, som tar et oppgjør både med vitalismens heltedyrkelse og biologien som determinisme og reduksjonisme.

Romanene tilhører det Meedom kaller en ”posthumanistisk genealogi” som kjennetegnes ved å betrakte både mennesker og andre dyr som levende vesener. Meedom viser at de nåtidige diskusjonene innenfor posthumanisme, biopolitikk, økokritikk og ’animality studies’ åpner for en nylesning av mellomkrigstidens banebrytende romaner, som på forskjellig vis fremstiller mennesket som et levende vesen, heller enn som et fornuftsvesen. Avhandlingen undersøker hvordan romanene arbeider med sårbarhet og endelighet som biologiske fellesnevnere, idet de fører mennesker og dyr tettere sammen, mer enn hittil påpekt i forskningen.

Etter andre verdenskrig har litteraturvitenskapen distansert seg fra livet og biologien, siden man har villet unngå enhver berøring med vitalisme og fascisme. I tillegg blir biologi ofte betraktet som determinisme eller reduksjonisme, som fratar mennesket verdi og autonomi. Meedom bryter med denne tradisjonen og hevder at disse romanene bringer en ny og overraskende fremstilling av biologiske liv som ’åpne’ og ’uavsluttede’ former (’open-endedness’), som gjør det umulig å skille politikk fra biologi. Med denne påstanden inviterer Meedom til ytterligere diskusjon om biologiens politiske og estetiske dimensjoner – et ytterst kontroversielt emne i humanistisk og litteraturvitenskapelig forskning.

 

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 20. oktober 2017 kl 11:15 Stallen i Professorboligen

“From anthropocentric/nonanthropocentric worldviews to personal/impersonal forces: Rereading relations of form and content in literary modernism”

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan McHugh, University of New England (førsteopponent)
  • Universitetslektor Elisabeth Friis, Lunds Universitet (andreopponent)
  • Professor Christian Thorleif Refsum, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Marit Grøtta

Veileder

  • Michael Lundblad, Universitetet i Oslo
  • Frederik Tygstrup, Københavns Universitet
Publisert 26. sep. 2017 13:12 - Sist endret 10. okt. 2017 13:45