Disputas: Hvordan kan analytisk filosofi bidra til refleksjonen om vitenskapelighet i filologi og litteraturvitenskap?

Magister Annika Rockenberger ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interessen und Argumente: Vorstudien zu einer analytischen Philosophie der neugermanistischen Editionsphilologie

Annika Rockenberger

Annika Rockenbergers avhandling Interests and Arguments: Towards an Analytic Philosophy of Textual Scholarship legger frem et konseptuelt rammeverk for å forstå argumentasjonsmåter og praksis i den delen av filologien som kalles edisjonsfilologi eller tekstkritikk (undersøkelse av en teksts utviklingshistorie). Fokus er på terminologi og metode i nyere tysk tekstkritikk. Avhandlingen bruker analytisk filosofi – både teoretisk og slik den er blitt anvendt i litteraturvitenskapen – for å vise hvordan viktige valg og standpunkter i denne tradisjonsrike forskningsgrenen er blitt argumentert for på implisitt vis. Avhandlingens seks deler danner samtidig et program for en analytisk filosofi spesielt tilrettelagt for edisjonsfilologien.

Første del utforsker hvordan den analytiske teorien lar seg anvende på vitenskapelig utgivelse generelt. Deretter blir dette testet ut i enkeltstudier, blant annet på sentrale konsepter i utgivelsesfilologien, på tekstkritikkens logikk og metodologi, på ulike legitimeringer for tilnærminger til edisjonspraksis, og på kritiske vurderinger av utgivelser. Rockenberger undersøker angivelige semantiske kvaliteter ved tekstlige objekter og angivelige hermeneutiske dimensjoner ved edisjonsfilologien. Målet har vært å beskrive og klargjøre hvordan terminologiske og konseptuelle forpliktelser former utgiverens valg, og hvordan påstander, valg og handlinger har vært lagt frem for å forsvare bestemte redaksjonelle vurderinger.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 16. april 2018, kl. 10:15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Edition ist Interpretation": Geschichte und Bewertung einer germanistischen Maxime"

Bedømmelseskomité

  • Forsker Staffan Bengtsson, Uppsala universitet (andreopponent)
  • Professor Johnny Kondrup, Københavns Universitet (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Karin Kukkonen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Heinz-Peter Prell

Veileder

  • Christian Janss, Universitetet i Oslo
  • Dagfinn Føllesdal, Universitetet i Oslo


 

Publisert 21. mars 2018 13:50 - Sist endret 29. nov. 2018 15:26