Disputas: Utopi og penger i amerikansk litteratur

Master Henrik Torjusen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Last Act of Secular Prayer. Money and Utopia in Tom Wolfe's The Bonfire of the Vanities, Richard Powers's Gain, Dave Eggers's You Shall Know Our Velocity and Jonathan Franzen's Freedom

Henrik Torjusen

Penger blir ofte beskrevet som i beste fall et økonomisk verktøy og i verste fall en korrumperende agent, som gjør verden til en ørken av økonomisk fornuft. Kritikere har argumentert at neoliberalisme har hatt en destruktiv innvirkning på litteratur og at den påfølgende neoliberale romanen, som har fulgt i postmodernismens spor, er ute av stand til å kritisere det neoliberale samfunnet.

Min avhandling er et forsvar for bruken av litterær realisme som samfunnskritikk i den neoliberale tidsalder. I min analyse av fire romaner utgitt i neoliberalismens tidsalder – Tom Wolfes The Bonfire of the Vanities (1987), Richard Powers’ Gain (1998), Dave Eggers’ You Shall Know Our Velocity (2002) og Jonathan Franzens Freedom (2010) – låner jeg begrep fra nyere antropologiske og sosiologiske teorier om penger for å belyse de sosiale egenskapene og etiske verdiene forbundet med folks omgang med penger i hverdagslivet. På den måten viser jeg hvordan tekstene beskriver et alternativ – utopier – til den neoliberale virkeligheten, samtidig som de gir form til et kritisk portrett av samfunnet.

I avhandlingen viser jeg hvordan de fire romanene fremstiller sine fragmenterte og øyeblikkbundne utopier via narrative strategier, utgivelsesstrategier og sine karakterers hverdagsliv med penger. Sammen former disse strategiene en kritikk av den neoliberale samfunnsutopien gjennom en insistering på litteraturens emansipatoriske potensiale, viktigheten av å akseptere gjensidig avhengighet og fellesskap, og ideen om et uforanderlig selv, som er hinsides neoliberalismens rekkevidde.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. mars 2018 kl. 10:15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "The Representation of Money in 20th-Century American Fiction"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Joyce Goggin, Universiteit van Amsterdam (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Tore Rye Andersen, Aarhus universitet (andreopponent)
  • Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasleder er professor Michael Lundblad

Veileder

Publisert 7. feb. 2018 14:24 - Sist endret 29. nov. 2018 15:29