Disputas: Metaforer trekker språkets grenser

Master Višnja Čičin-Šain ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Metaphors of Language: A Discursive and Experimental Analysis of the Role of Metaphor in the Construction of National Languages: The Case of Croatian and Serbian.

kvinne, hår, skjerf

Višnja Čičin-Šain

Avhandlingen fokuserer på de diskursive og ideologiske rollene metaforer spiller i representasjoner av kroatisk og serbisk som særskilte nasjonale språk. Gitt at språk ikke kan sees som stabile og objektive størrelser, men alltid er delvis konstruerte og rekonstruerte i diskurser, argumenterer avhandlingen for at metaforer spiller en avgjørende rolle i krysningspunktet mellom språk og nasjon. Dette gjelder spesielt for språkdebatten mellom Kroatia og Serbia der uklare språklige skillelinjer er et tilbakevendende tema.

I sin avhandling argumenterer Višnja Čičin-Šain for at metaforenes sentrale rolle i ulike beskrivelser av en sosiolingvistisk virkelighet også har videre politiske konsekvenser. Metaforer er ikke bare sentrale i lingvistiske representasjoner og diskursive avgrensninger i den kroatiske og serbiske språkdebatten, men også i konstruksjonen av symbolske verdier og promoteringen av nasjonale ideologier som strekker seg utover avgrensede lingvistiske problemstillinger.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 9. desember 2019, kl. 16.15. Auditorium 4, Eilert Sundts hus. "The role of metaphors in conceptualizing emotions"

Bedømmelseskomité

  • Professor Neil Bermel, The University of Sheffield (andreopponent)

  • Professor Nadežda Silaški, Universitetet i Beograd (førsteopponent)

  • Professor Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Pål Kolstø

Veileder

Publisert 21. nov. 2019 15:23 - Sist endret 4. des. 2019 14:01