Disputas: Kulturelle referanser i litterær oversettelse

Master Alla Kharina ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian realia in Norwegian and English translations.

Alla Kharina

Lawrence Venuti introduserte begrepene “hjemliggjøring” og “fremmedgjøring” for å skille mellom to hovedtyper av oversettelsesstrategier. Mens “fremmedgjøring innebærer en anerkjennelse av kildespråket og kildekulturens særegenheter, anser han “hjemliggjøring som en form for “etnosentrisk vold” hvor de samme særegenhetene utviskes.

Hvordan bruker engelske og norske oversettere disse strategiene i dag? Er det noen forskjell mellom dem i hvor mye de er villige til å “hjemliggjøre?

Kulturspesifikke ord og uttrykk (navn på tradisjonelle klær, matretter, måleenheter, sosiopolitiske fenomener, osv.) kan være en utfordring for oversettere siden de mangler lett tilgjengelige ekvivalenter i målspråket. I denne avhandlingen ser Alla Kharina nærmere på ulike måter oversettere “hjemliggjør” eller “fremmedgjør” kulturelle referanser på.

Hun tester en kvantitativ modell for å måle graden av “hjemliggjøring” i oversettelser av seks russiske romaner. Undersøkelsen viser at de norske og engelske oversetterne ikke er vesentlig forskjellige i denne forbindelse. Forskjeller har imidlertid blitt funnet i behandlingen av sosiopolitiske referanser.

Selv om Kharina ikke har funnet store kvantitative forskjeller mellom de norske og engelske måltekstene, demonstrerer hun interessante kontraster mellom oversettelsesstrategier i flere konkrete sammenhenger. Hun viser hvordan oversettere forsøker å oppnå en balanse mellom å bevare den lokale/historiske “fargen” til en roman og å formidle viktig informasjon til leseren.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 24. januar 2019 kl. 16.15, Auditorium 6 Eilert Sundts hus.

Tittel: "Translating fiction from Russian into Norwegian in the 21st century (new approaches and old theories)".

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Elizaveta Khachaturyan, University of Oslo (administrator)
  • Professor Mikhail Mikhailov, University of Tampere (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Piet Van Poucke, Ghent University (førsteopponent)

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Ljiljana Šarić

Veileder

Publisert 2. jan. 2019 14:58 - Sist endret 20. mars 2019 09:36