Disputas: En kosmopolitisk rasist?

Cand.philol. Espen Grønlie ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Cosmopolitanism and/or ethnicism: Ezra Pound’s multilingual poetics for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Espen Grønlie, vegg med skriften "Det humanistiske fakultet"

Den kontroversielle amerikanske poeten Ezra Pound fordypet seg i en rekke fremmede språk og i ulike litterære tradisjoner. Men noen av disse dypdykkene kan ha vært motivert av rasisme.

I sin doktoravhandling presenterer Espen Grønlie en mulig løsning på et mye omtalt paradoks, nemlig at den amerikanske poeten Ezra Pound (1885–1972) på samme tid er kjent for sine antisemittiske holdninger og sine dypdykk i fremmede språk og litterære tradisjoner. Hvordan har det seg at Pound, som på mange måter framstår som en kosmopolitt, samtidig tok til orde for rasebasert segregering?

Grønlie viser hvordan Pound rett nok begynte som kosmopolitt, som søkte i fjerne språk og kulturer etter nye erkjennelser og poetisk inspirasjon. Men i tiden før andre verdenskrig begynte han å arbeide med disse språkene og tradisjonene som noe som for all del ikke skulle blandes, men derimot stå som atskilte eksempler på noe kulturelt ubesudlet.

Pound kombinerte en rekke ulike språk i det Grønlie omtaler som en flerspråklig poesi. Likevel blir det tydelig at han i visse deler av sitt hovedverk The Cantos ikke bare benyttet en rekke språk, men med sin bruk av det hebraiske ordet for åger, neschek (Pounds stavemåte), indikerer at dette begrepet står i fare for å kontaminere det engelske språket. Grønlies analyse viser at bruken av hebraisk ikke best lar seg forstå som en feiring av flerspråklighet, men snarere som et forsøk på eksorsisme – på å «renske ut» den presumptivt «jødiske» innflytelsen på vestlig språk og kultur.

Espen Grønlie gjennomførte en vellykket disputas 23. april 2021.

Prøveforelesning

Tittel på oppgitt emne: “Literary cosmopolitanism and/or multilingualism in the interwar years: a comparison between T.S. Eliot, James Joyce, and Virginia Woolf”

Publisert 20. april 2021

Bedømmelseskomité

Professor Steven Yao, Hamilton College (førsteopponent)

Professor Peter Liebregts, Universiteit Leiden (andreopponent)

Professor Marit Grøtta, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Kjersti Bale

Veiledere

Professor Christian Refsum, Universitetet i Oslo

Dr. Michael Kindellan, University of Sheffield


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 29. mars 2021 13:38 - Sist endret 4. mai 2021 10:55