Disputas: Tydelige ordstillinger for tvetydige italienske setninger

Master Riccardo Pulicani ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Quantification and Information Structure in Italian for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, brun, kinn.

Kvantorer er ord som gir uttrykk for mengder og mengdeforhold mellom begreper, objekter og mennesker, som for eksempel hver, halvparten av, og minst en. Kvantorer kan brukes i kombinasjon innenfor en setning. Da er det snakk om såkalte dobbeltkvantifiserte setninger som potensielt kan resultere i semantisk uklarhet og tvetydighet.

I romanske språk, og spesielt italiensk, er informasjonsstruktur av stor betydning. Informasjonsstruktur viser i all hovedsak til ordstilling og syntaktiske strukturer man bruker for å «pakke» informasjonen inn i en setning, og er ofte vesentlig for språkbrukerens budskap. Italiensk kjennetegnes av veldig fri ordstilling, og syntaktisk rekkefølge gir dermed grunnlag for å forklare tvetydige dobbeltkvantifiserte setninger.

Eksempelvis er setning 1 nedenfor generelt markert som tvetydig på italiensk. Setning 2 har en spesiell ordstilling. Ogni ragazza kommer først i setningen for å forebygge tvetydighet og gjøre setningen lettere å forstå. Denne prosessen kalles fokalisering.

1) Un ragazzo ama ogni ragazza (En gutt elsker hver jente)
2) Ogni ragazza, un ragazzo ama! (Hver jente, en gutt elsker!)

I sin avhandling Quantification and Information Structure in Italian har Riccardo Pulicani undersøkt forholdet mellom syntaktiske strukturer og ordstillinger som brukes i italiensk og hvordan disse hjelper språkbrukere å redusere semantiske uklarheter i dobbeltkvantifiserte setninger.

Hovedfunnet i dette arbeidet er at informasjonsstruktur, slik den realiseres på italiensk gjennom ulike syntaktiske konstruksjoner og ordstillinger, påvirker den semantiske tolkningen, og derved gir viktig veiledning om hvordan tvetydige dobbeltkvantifiserte setninger skal forstås.

 

Riccardo Pulicani gjennomførte en vellykket disputas 16. april 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Focus and scalar implicatures"

Publisert 12. april 2021.

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Silvio Cruschina, Universitetet i Helsinki (førsteopponent)

Dr. Elena Pagliarini, Universitetet i Padua (andreopponent)

Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Førsteamanuensis Geir Uvsløkk

Veiledere

Professor Kjell Johan Sæbø, Universitetet i Oslo

Professor Kriszta Szendröi, University College London


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 25. mars 2021 16:01 - Sist endret 19. apr. 2021 14:53