FRIHUM 2017: Søknadprosessen ved ILOS

Gjennom FRIPROs FRIHUMSAM-utlysning kan du søke om støtte til forskerprosjekt, forskerprosjekt for yngre forskertalenter, mobilitetsstipend samt forskningsarrangement. NFRs søknadsfrist er 25. mai 2016.

Fri prosjektstøtte for innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) 2017

Forskningsrådets årlige utlysning av midler til fri prosjektstøtte innenfor humaniora og samfunnsvitenskap vil foreligge før påske, med søknadsfrist 25. mai 2016.

Det kan være nyttig å se på tidligere utlysninger

Her finner du føringer for de ulike prosjekttypene, maler for prosjektbeskrivelse, samt NFRs satser

Se informasjon vedrørende innmelding av prosjekt.

Viktige datoer

 • 11. mars: Innmelding av prosjekt til forskningskonsulenten. Gjelder også prosjekt der ILOS er deltaker.
 • 14.-18. mars: Tilbakemelding fra forskningsleder.
 • Før påske: Utlysningen er aktiv og søknad kan opprettes i eSøknad.
 • Uke 14, 15 og 16 (4.- 22. april): Mulighet for individuelle samtaler med forskningsleder og forskningskonsulent.
 • Uke 13, 14, 15, og 15 (29. mars-30. april): Budsjettering av prosjekt, avtale møte med forskningskonsulent.
 • Ultimo april: Frist for å levere grunnlags data (se i menyen til høyre) til fakultetet (via forskningskonsulent).
 • 13. mai: Tilbakemelding fra fakultet/forskningskonsulent om totalramme på prosjektet.
 • 18. mai: Siste frist for å gjøre absolutt nødvendige korrigeringer i budsjettet. Det kan ikke gjøres endringer i budsjettet etter denne dato.
 • 20. mai: Intern søknadsfrist, ILOS. Dette betyr at prosjektsøknad og budsjett skal være ferdigstilt og kvalitetssikret.
 • 20.-24. mai: Beskjed om endelig godkjenning av søknaden fra ledelsen gis fortløpende.
 • 25. mai: NFRs søknadsfrist.

Vi minner om at det er prosjektleders (søkers) ansvar å registrere søknaden som eSøknad og sende den inn innen NFR-fristen.

Praktisk om søknaden i eSøknad

Søknaden leveres i NFRs elektroniske søknadsportal, eSøknad. Alle søkere med ILOS-tilknytning må ha registrert sin søknad i NFRs elektroniske eSøknads-portal innen mandag 7. mai.

Om utfylling i eSøknad:

 • Rubrikken ”Del søknad” skal brukes, og forskningskonsulent Kirsti Sellevold (brukernavn: kirstis) skal være lagt inn
 • Prosjekteier: Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 • E-postadresse: henvendelser@ilos.uio.no
 • Organisasjonsnummer: 971035854
 • Administrativt ansvarlig: Karina Kleiva

Inntil søknadsfristen utløper er det er det mulig å gjenåpne og gjøre endringer i en søknad som allerede er innsendt og så sende den inn på nytt. 
Det er prosjektleders/søkers ansvar å sende inn søknaden.

Spørsmål angående innlegging av søknad i eSøknad kan rettes til forskningskonsulenten eller til NFR direkte.

Publisert 20. des. 2017 11:07 - Sist endret 20. des. 2017 11:07