Protokoll fra instituttstyremøte 9. desember 2013

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.30. Det var ingen kommentar til innkallingen.

Til stede: Karen Gammelgaard, Aleksander Førde, Pia Ingrid Kjeldaas, Hans Petter Helland, Atle Grønn, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Julia Kagge, Kristine Gunn Eide, Tor Erik Johnsen, Karina Kleiva (sekretær)

Andre: Heidi Ekstrand, Jakob Lothe, Trond G. Nordenstam, Irene S. Ryan, Jan-Børge Tjäder

 

Orienteringssaker:

 1. Prosess faglige prioriteringer ble avsluttet med vedtak om hvilke fagområder som skal prioriteres i fakultetsstyret 29. november 2013. Fra ILOS prioriteres Slavisk/Øst-Europa.
  Det er foreløpig uklart hvilke økonomiske følger vedtaket vil få for instituttet.
   
 2. Stillinger
  1. Det er igjen en stilling som ikke er utlyst fra instituttets forrige stillingsplan (Bosnisk/Kroatisk/Serbisk/Balkan-studier). Denne vil bli sannsynligvis utlyst tidlig våren 2014.
  2. Stillingen som ny førsteamanuensis i engelsk språk som var oppe til behandling på forrige instituttstyremøte ble trukket før endelig behandling i fakultetets tilsettingsutvalg. Stillingen vil bli utlyst på nytt våren 2014.
  3. Det har kommet nye retningslinjer for instituttenes stillingsplaner fra HF. ILOS’ stillingsplan vil bli utformet slik at den følger de nye normene.


Vedtakssaker:

S23/13 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 28. oktober 2013

Saksdokument:
Protokoll fra styremøtet 28. oktober 2013.

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 28. oktober 2013 ble godkjent.

 

S24/13 Møteplan for instituttstyret våren 2014

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2014 ble vedtatt.

 

S25/13 Årsplan for ILOS for 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsplan for 2014

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2014 med de endringer som kom fram i møtet.

Årsplanen som ligger på våre hjemmesider er justert i henhold til de foreslåtte endringene.


S26/13 Budsjett 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Tallbudsjett for 2014

Vedtak:
Styret vedtok det fremlagte forslag til budsjett for 2014

 

S27/13 Tilsetting i to ph.d.-stillinger i allmenn litteraturvitenskap, engelskspråklig litteratur og nordisk litteratur

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling

Vedtak:
Styret sluttet seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til tilsettingsutvalget for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 


Diskusjonssaker:

Stillingsplan for perioden 2014 til 2018

Saksdokumenter:
Utkast til stillingsplan for perioden 2014 til 2018.

Utkast til stillingsplan ble diskutert. Innspillene som kom i møtet vil bli tatt med videre til endelig utkast som vil bli diskutert med organisasjonene før planen vil bli vedtatt av instituttstyret tidlig i 2014.


Eventuelt
Det var ikke meldt noen saker til eventuelt.

 

Blindern, 10. desember 2013

 

Karen Gammelgaard                      
instituttleder                                                                        

Jan-Børge Tjäder
administrativ leder

 

Publisert 3. jan. 2014 10:34 - Sist endret 3. jan. 2014 10:35