Innkalling til instituttstyremøte mandag 1. september 2014

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 1. september kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

Diskusjonssaker

  • Tverrgående emner
  • Hvordan organisere undervisningsavdelingene i forbindelse med studieomleggingen?

Vedtakssaker:

S21/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 1. september 2014:
… og  …

 

S22/14 Oppfølgingsplan 2015-2018 for ILOS

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Oppfølgingsplan 2015-2018. ILOS
Høringssvar - lagt inn 28.08.14

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS' oppfølgingsplan 2015-2018.

 

S23/14 Tilsetting i to ph.d.-stillinger tilknyttet det tematiske forskningsområdet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S24/14 Tilsetting i to postdoktorstillinger tilknyttet det tematiske forskningsområdet Syntaks og semantikk (SynSem)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 25. aug. 2014 16:48 - Sist endret 8. feb. 2019 13:14