Innkalling til instituttstyremøte mandag 1. desember 2014

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 1. desember kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Vedtakssaker:

S30/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 1. desember 2014:
… og  …

 

S31/14 Møteplan våren 2015

Saksdokument:
Møteplan for våren 2015

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2015 vedtas.

 

S32/14 Ny intern organisering av instituttets undervisning

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Fagansvarlig ved ILOS
Programråd ved ILOS

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar den foreslåtte organiseringen med virkning fra 1. januar 2015.

 

S33/14 Budsjett 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat - ettersendes
Tallbudsjett for 2015 - ettersendes

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2015.

 

S34/14 Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i engelsk språk

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til innstilling og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S35/14 Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S36/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S37/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i spansk språk og spanskspråklig litteratur

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S38/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 24. nov. 2014 18:05 - Sist endret 8. feb. 2019 13:14