Innkalling til instituttstyremøte mandag 2. juni 2014

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 2. juni kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Vedtakssaker:

S16/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 2. juni 2014:
… og  …

 

S17/14 Møteplan høsten 2014

Saksdokument:
Fremleggsnotat med forslag til møteplan.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2014 vedtas.

 

S18/14 Regnskapsrapport per 1. tertial 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport. Oversikt omstillingsmidler. Prosjektrapport.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2014.

 

S19/14 Tilsetting i to ph.d.-stillinger i språkbaserte områdestudier (slavisk/Øst-Europa)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S20/14 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor innen latinamerikanske områdestudier

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
Utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 26. mai 2014 12:22 - Sist endret 8. feb. 2019 13:15