Innkalling til ekstraordinært instituttstyremøte mandag 3. februar 2014

Instituttstyremøte i Niels Treschows hus rom 1224, mandag 3. februar kl. 13.30.

 

 

Vedtakssaker:

S04/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. februar 2014:

..... og .....

  S05/14 Tilsetting i to ph.d.-stillinger i språkbaserte områdestudier (slavisk/Øst-Europa)   

  Saksdokumenter:
  Utlysningstekst
  Intervjukomiteens forslag til innstilling

   

  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner det fremlagte forslag til rangering av kandidatene, og oversender saken til tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

   

  Eventuelt

  Blindern, 28. januar 2014

   

  Karen Gammelgaard        Jan-Børge Tjäder
  instituttleder                      administrativ leder

  Publisert 3. feb. 2014 16:40 - Sist endret 8. feb. 2019 13:15