Innkalling til instituttstyremøte mandag 6. oktober 2014

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 6. oktober kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

 • Stillinger ved ILOS

  Vedtakssaker:

  S25/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

  Forslag til vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 6. oktober 2014:
  … og  …

   

  S26/14 Regnskap per 2. tertial 2014

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 2. tertial
  Regnskap per 2. tertial 2014, inkludert eksternfinansierte prosjekter
   

  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner regnskapet for ILOS for 2. tertial 2014.

   

  S27/14 Tilsetting i en ph.d.-stilling tilknyttet det tematiske forskningsområdet Syntaks og semantikk

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat
  Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
  Utlysningstekst

  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

   

  S28/14 Tilsetting i en forskerstilling tilknyttet instituttets eget forskningsprosjekt Discourses of the Nation and the National

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat
  Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
  Utlysningstekst

  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

   

   

  Eventuelt

   

  Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
  instituttleder                      administrativ leder

  Publisert 29. sep. 2014 16:46 - Sist endret 8. feb. 2019 13:17