Innkalling til instituttstyremøte mandag 7. april 2014

Instituttstyremøte i Niels Treschows hus rom 1224, mandag 7. april kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

 

Orienteringssaker:

Seniorrådgiver Greta Holm ved fakultetet orienterer om habilitet. Les presentasjonen hennes.

Vedtakssaker:

S09/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. april 2014:

........ og ........
 

S10/14 Ekstra styremøte
Instituttledelsen ønsker å ha et ekstra styremøte før styremøtet i juni.

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar et ekstra styremøte mandag 12. mai kl. 12.15-14.
 

S11/14 ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2013

Saksdokumenter
Fremleggsnotat
Årsrapporten om studiekvalitet

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner den fremlagte årsrapporten for 2013.

S12/14 ILOS' årsrapport om forskning for 2013

Saksdokumenter
Fremleggsnotat
Årsrapporten om forskning

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner den fremlagte årsrapporten for 2013.

S13/14 Tilsetting i stilling som postdoktor på det eksternfinansierte prosjektet New Political Groups and the Russian State (NEPORUS)

Saksdokumenter
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling (i papirversjon til styremedlemmene)

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til tilsettingsutvalget for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssak

Forskningsprofil for nytilsettinger. Tillegg til ILOS’ stillingsplan for 2014-2018.
Ledelsens notat.

 

Eventuelt

Blindern, 31. mars 2014

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 31. mars 2014 20:43 - Sist endret 8. feb. 2019 13:17