Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 1. september 2014

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.20.

 

Til stede: Karen Gammelgaard, Carina Bjerk Tørud, Rebecca Scherr, Kjerstin Aukrust, Hans Petter Helland, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Julia Kagge, Tor Erik Johnsen, Karina Kleiva (sekretær).

Forfall: Aleksander Førde.

Andre: Trond G. Nordenstam og Irene S. Ryan under orienterings- og diskusjonssakene.

 

Orienteringssaker

  • Stillinger ved ILOS
  • Stillingsplanen er godkjent av dekanatet
  • Nye studieprogram vedtatt i Universitetsstyret

Diskusjonssaker

  • Tverrgående emner
  • Hvordan organisere undervisningsavdelingene i forbindelse med studieomleggingen?

Vedtakssaker:

S21/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 1. september 2014:

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Tor Erik Johnsen

 

S22/14 Oppfølgingsplan 2015-2018 for ILOS

Vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS' oppfølgingsplan 2015-2018 med de endringer som kom fram i møtet.

 

S23/14 Tilsetting i to ph.d.-stillinger tilknyttet det tematiske forskningsområdet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S24/14 Tilsetting i to postdoktorstillinger tilknyttet det tematiske forskningsområdet Syntaks og semantikk (SynSem)

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

 

Ingen saker under eventuelt.

 

Gjertrud Flermoen Stenbrenden      Tor Erik Johnsen
 

Publisert 1. sep. 2014 16:23 - Sist endret 8. feb. 2019 13:18