Protokoll fra instituttstyremøte mandag 6. oktober 2014

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 13.15

Til stede: Karen Gammelgaard, Aleksander Førde, Carina Bjerck Tørud, Rebecca Scherr, Kjerstin Aukrust, Eva Sarfi (kom under eventuelt-saken), Julia Kagge, Tor Erik Johnsen, Karina Kleiva (sekretær).

Forfall: Atle Grønn, Hans Petter Helland

Andre: Heidi Ekstrand med talerett under sak 26/14.

 

Orienteringssaker

 • Stillinger ved ILOS

  Vedtakssaker:

  S25/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

  Vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 6. oktober 2014: Kjerstin Aukrust og Rebecca Scherr.

   

  S26/14 Regnskap per 2. tertial 2014

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 2. tertial
  Regnskap per 2. tertial 2014, inkludert eksternfinansierte prosjekter
   

  Vedtak:
  Styret godkjenner regnskapet for ILOS for 2. tertial 2014.

  Styremedlemmet Alexander Førde ønsket protokollført at han har tatt opp instituttets store overskudd for 2014.

   

  S27/14 Tilsetting i en ph.d.-stilling tilknyttet det tematiske forskningsområdet Syntaks og semantikk

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat
  Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
  Utlysningstekst

  Vedtak:
  Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

   

  S28/14 Tilsetting i en forskerstilling tilknyttet instituttets eget forskningsprosjekt Discourses of the Nation and the National

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat
  Intervjukomiteens forslag til innstilling (bare til styrets medlemmer)
  Utlysningstekst

  Vedtak:
  Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

   

  Eventuelt

  1. Etter forslag fra Alexander Førde vil styret invitere sentrale personer involvert i utarbeidelsen av de nye master-studieretningene til å informere om tilstanden så langt på ett av de nærmeste styremøtene.

   

   

  Kjerstin Aukrust
  Rebecca Scherr

   

   

  Publisert 6. okt. 2014 14:47 - Sist endret 6. okt. 2014 14:47