Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 1. desember 2014

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 15.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Aleksander Førde, Carina Bjerck Tørud, Rebecca Scherr, Atle Grønn, Hans Petter Helland, Kristin F. Hagemann (gikk kl. 14.50), Tor Erik Johnsen, Karina Kleiva (sekretær).

Forfall: Julia Kagge.

Andre: Irene S. Ryan og Trond G. Nordenstam tom S32/14.

 

Vedtakssaker:

S30/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 1. desember 2014:

Kristin F. Hagemann og Atle Grønn

 

S31/14 Møteplan våren 2015

Saksdokument:
Møteplan for våren 2015

Vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2015 vedtas.

 

S32/14 Ny intern organisering av instituttets undervisning

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Fagansvarlig ved ILOS
Programråd ved ILOS - med endringer vedtatt i møtet.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den foreslåtte organiseringen med virkning fra 1. januar 2015.

 

S33/14 Budsjett 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Tiltaksbudsjett for 2015
ILOS' langtidsbudsjett 2015-2019

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2015.

 

S34/14 Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i engelsk språk

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til innstilling og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

S35/14 Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst

Vedtak:
Etter en diskusjon valgte styret å stemme over to ulike vedtaksforslag:

1. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering men uttrykker tvil om hvorvidt kandidat nummer fire bør innstilles. Instituttstyret velger å oversende saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Stemmer for: Aleksander Førde, Kristin F. Hagemann.

2. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til innstilling og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Stemmer for: Atle Grønn, Rebecca Scherr, Carina Bjerck Tørud, Hans Petter Helland, Tor Erik Johnsen, Karen Gammelgaard (dobbelstemme).

Forslag nummer to vedtatt.

 

S36/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse. Styret vil gjøre TUV oppmerksom på at instituttstyret ikke fikk anledning til å lese søkernes kommentarer til den sakkyndige komiteens rapport.

 

S37/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i spanskspråklig litteratur og spansk språk

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst

Vedtak:
Det kom et motforslag til det opprinnelige vedtaksforslaget:

1. Styret er ikke enig intervjukomiteens rangering, og ønsker å bytte om på rekkefølgen til de to innstilte kandidatene. Nummer to rangeres foran nummer en. Styret oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Stemmer for: Atle Grønn, Kristin F. Hagemann, Hans Petter Helland, Tor Erik Johnsen.

2. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Stemmer for: Rebecca Scherr, Aleksander Førde, Carina B. Tørud, Karen Gammelgaard (dobbeltstemme).

Vedtaksforslag nummer to vedtatt.

 

S38/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

  1. Atle Grønn
    Prinsipielt angående utlysningstekster: hvordan kan instituttets forskningsfelter passe inn i utlysningene?
    Instituttleder orienterte om hvilke valg som ligger bak prinsippene for utlysningene.
     
  2. Hans Petter Helland
    Et ønske om at instituttets ansatte i større grad involveres og inviteres til å lese og uttale seg om instituttets høringssvar i ulike saker. Dette gjelder spesielt når Fakultetsstyret skal vedta saker.

 

Blindern 1. desember 2014,

Atle Grønn      Kristin F. Hagemann

 

Publisert 1. des. 2014 16:01 - Sist endret 8. feb. 2019 13:19