Innkalling til instituttstyremøte mandag 5. september 2016

Instituttstyremøte i Sognsveien 77 B, Ullevål stadion, det store møterommet i gangen bak resepsjonen, mandag 5. september kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 1/5/16 - Instituttstyrevalg høsten 2016

Vedtakssaker:

S 1/5/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 5. september 2016:
… og  …


S 2/5/16 - Tilsetting av ny instituttleder ved ILOS i perioden 2017-2020
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søkerens søknad og CV


Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

 

Jakob Lothe        Karina Kleiva
Nestleder ILOS   administrativ leder

Publisert 1. sep. 2016 12:28