Innkalling til instituttstyremøte mandag 6. juni 2016

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 6. juni kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 6. juni 2016:
… og  …


S 2/4/16 - Regnskapsrapport per 1. tertial 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport                       
Prosjektrapport
Langtidsbudsjett (LTB)


Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2016.

 

S 3/4/16 - Tilsetting i stilling som universitetslektor i engelsk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV, søknad og ev publikasjonslister for de innstilte søkerne
Sortert søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Diskusjonssaker

D 1/4/16 - Ny stillingsplan for 2017-2021

Saksdokument:
Diskusjonsnotat
Retningslinjer for stillingsplaner ved HF 

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 30. mai 2016 13:53 - Sist endret 30. mai 2016 14:31