Innkalling til instituttstyremøte mandag 7. mars 2016

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 7. mars kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/2/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. mars 2016:
… og  …


S 2/2/16 - Regnskap for 2015

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat
Regnskapsrapport for ILOS for 2015
Prosjektrapport for ILOS for 2015

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 2015.


S 3/2/16 - ILOS' årsrapport for 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Årsrapporten

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ årsrapport for 2015.


S 4/2/16 - ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2015 

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat   
Årsrapporten om studiekvalitet            
Alle vedlegg til studiekvalitetsrapporten        

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ studiekvalitetsrapport for 2015.


S 5/2/16 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer   
Søknadene - kun til styrets medlemmer                          

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.


S 6/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2                          

Forslag til vedtak:
Styret vedtar at en faggruppe i moderne portugisisk språk opprettes fra vedtaksdato 7. mars 2016.

Diskusjonssaker

D 1/1/16 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2014-2018

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 29. feb. 2016 18:37 - Sist endret 7. mars 2016 09:52