Innkalling til instituttstyremøte mandag 7. november 2016

Instituttstyremøte i møterom "Bologna", Sognsveien 77 B (2. etasje), mandag  7. november kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/16 - Status ansettelsesprosesser

Vedtakssaker:

S 1/7/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. november 2016:
… og  …

S 2/7/16 - Forslag til ny ekstern vararepresentant til ILOS’ instituttstyre for perioden 2017- 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Instituttstyret foreslår overfor Fakultetsstyret at Jon Arild Olsen, instituttleder ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark blir ny ekstern styrerepresentant i ILOS’ styre for perioden 2017-2020. Ny vararepresentant blir NN, som lagt frem av instituttleder i møtet.

S 3/7/16 - Tilsetting av førsteamanuensis i polsk/russisk

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader til sakkyndig komités rapport
Sorteringskomiteens rapport
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/7/16 - Fordeling av fire ph.d.-stillinger

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar å tildele fire stipendiatstillinger til fire forskergrupper, slik som det kommer frem i møtet.

Diskusjonssaker

D 1/7/16 - ILOS’ budsjett for 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Notat fra franskavdelingen datert 28. oktober 2016

D 2/7/16 - ILOS’ årsplan for 2017

Saksdokumenter:
Forslag til årsplan

Eventuelt

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 31. okt. 2016 16:22 - Sist endret 31. okt. 2016 16:22