Innkalling til instituttstyremøte mandag 10. oktober 2016

Instituttstyremøte i møterom "Bologna", Sognsveien 77 B (2. etasje), mandag 10. oktober kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/16 - Forskningsprosjekter med eksterne partnere

O-sak 2/6/16 - Status ansettelsesprosesser

Vedtakssaker:

S 1/6/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 10. oktober 2016:
… og  …


S 2/6/16 - Oppnevning av valgstyre ved ILOS                                                                                                                                                                                       Saksdokument:                                                                                                                                                                                                                                            Fremleggsnotat 

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS oppnevner professor Hilde Hasselgård, postdoktor Johannes Due Enstad, førstekonsulent Håkon Kristensen og NN (studentrepresentant) som valgstyre ved ILOS.

 

S 3/6/16     Regnskapsrapport per 2. tertial 2016

Saksdokumenter
Fremleggsnotat med ledelseskommentarer                                                                                                                                                                                                       Artsbasert regnskapsrapport per 2. tertial              

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 2. tertial 2016.


S 4/6/16 - Tilsetting i stilling som postdoktor i det eksternfinansierte prosjektet TRAUM
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV, søknad og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.


S 5/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Symbolsk nasjonsbygging i Øst-Europa
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste                                                                                                                                                                                                                                                     Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne
Sortert søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 6/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Found in Translation
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 7/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Idiomaticity
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 8/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen EURONOR
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/6/16 - ILOS’ økonomiske rammer for 2017                                                                                                                                                                                      Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 3. okt. 2016 12:52 - Sist endret 3. okt. 2016 12:55