Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 5. september 2016

Møtet ble satt kl 12.15 og hevet kl. 13.10.

Til stede: Jakob Lothe, Atle Grønn, Rebecca Scherr, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Jon Arild Olsen, Sigrid Albert Rikheim, Julia Wiedlocha og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug.

Forfall: Henrik Torjusen

Orienteringssaker

O-sak 1/5/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS (oversikt)

O-sak 2/5/16 - Instituttstyrevalg høsten 2016

Vedtakssaker:

S 1/5/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 5. september 2016:
Tor Erik Risvik Johnsen og Rebecca Scherr


S 2/5/16 - Tilsetting av ny instituttleder ved ILOS i perioden 2017-2020
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søkerens søknad og CV

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.
 

Ingen saker under eventuelt

 

Rebecca Scherr 

Tor Erik Risvik Johnsen

Publisert 5. sep. 2016 13:54 - Sist endret 5. sep. 2016 13:54