Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 5. desember 2016

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Atle Grønn, Rebecca Scherr, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Julia Wiedlocha og Karina Kleiva (sekretær).

Forfall: Henrik Torjusen, Sigrid Albert Rikheim.

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/16 - Nye styrerepresentanter

O-sak 2/8/16 - Status ansettelsesprosesser

O-sak 3/8/16 - Orientering om fakultetets rapport om ILOS’ bachelor-studier

Vedtakssaker:

S 1/8/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 5. desember 2016:
Atle Grønn og Rebecca Scherr.

S 2/8/16 - Møteplan for styrets møter våren 2017

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2017 vedtas.

S 3/8/16 - ILOS' budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2017
Tiltaksoversikt for 2017

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2017.

S 4/8/16 - ILOS' årsplan 2017-2019

Saksdokument:
ILOS' årsplan 2017 - vedtatt 5. desember 2016

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2017-2019.

Diskusjonssaker

D 1/8/16 - Notat til styret om de to siste stillingene i ILOS’ stillingsplan (2014-2018)

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

 

Ingen saker under eventuelt

Atle Grønn

Rebecca Scherr

Publisert 6. des. 2016 23:35 - Sist endret 7. des. 2017 12:08