Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 6. juni 2016

Møtet ble satt kl 12.15 og hevet kl. 14.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Rebecca Scherr, Henrik Torjusen, Karoline Lilleås Sandal, Marion Regina Eugénie Olafsen og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Heidi Ekstrand (talerett under sak S 2/4/16)

Karoline Lilleås Sandal forlot rommet under behandlingen av sak S 3/4/16.

Orienteringssaker

O-sak 1/4/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 6. juni 2016:
Rebecca Scherr og Marion Regina Eugénie Olafsen


S 2/4/16 - Regnskapsrapport per 1. tertial 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport                       
Prosjektrapport
Langtidsbudsjett (LTB)

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2016.

S 3/4/16 - Tilsetting i stilling som universitetslektor i engelsk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV, søknad og ev publikasjonslister for de innstilte søkerne
Sortert søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

To medlemmer stemte imot forslaget: Atle Grønn og Hans Petter Helland.

Mindretallet ba om følgende protokolltilførsel: "Vi savner en vurdering av publikasjonsliste og av vitenskapelige kvalifikasjoner i innstillingen."

Diskusjonssak

D 1/4/16 - Ny stillingsplan for 2017-2021

Saksdokument:
Diskusjonsnotat
Retningslinjer for stillingsplaner ved HF 

 

Ingen saker under eventuelt

 

Rebecca Scherr 

Marion Regina Eugénie Olafsen

Publisert 6. juni 2016 16:25 - Sist endret 6. juni 2016 16:25