Protokoll fra instituttstyremøte mandag 7. mars 2016

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 15.05.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Rebecca Scherr, Tor Erik Risvik Johnsen, Jon Arild Olsen, Henrik Torjusen, Karoline Lilleås Sandal, Marion Regina Eugénie Olafsen og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug.

Forfall: Atle Grønn.

Diana Santos og Graciete Sousa fikk talerett under sak S 2/2/16 (Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk), Heidi Ekstrand fikk talerett under sak S 3/2/16 (Regnskap for 2015), og Mons Andreas Finne Vedøy og Trond Gunnar Nordenstam fikk talerett under sak S 5/2/16 (ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2015).

Rebecca Scherr erklærte seg inhabil under behandlingen av sak S 6/2/16 (Jahre-fondet) og forlot rommet før saken ble behandlet.

Etter initiativ fra styremedlem Tor Erik R. Johnsen ble det foreslått at sak S 6/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk, ble flyttet oppover dagsorden, slik at denne kom etter S 1/2/16, og dermed ble til sak S 2/2/16, med tilsvarende forskyvninger for de andre vedtakssakene.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/2/16 - ILOS vil få et nytt utvalg for studenter: Studentutvalget ILOS, som vil være sammenslått av institutt- og programutvalgene.

Vedtakssaker:

S 1/2/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. mars 2016:
Hans Petter Helland og Marion Regina Eugénie Olafsen.

S 2/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2  
Vedlegg 3 - "Notat til styret om ny organisering av fagmiljøet for spansk/portugisisk/Latin-Amerika", notat av 4. mars 2016, delt ut i styremøtet                 

Styret diskuterte sakspapirene, inkludert det nye notatet, og mente saken ikke var godt nok opplyst. Tor Erik R. Johnsen fremmet forslag om at S 2/2/16 ble endret til en diskusjonssak og at saken settes opp som vedtakssak neste møte. Styret ber ledelsen ved ILOS konsekvensutrede forslaget til neste styremøte 18. april 2016.

Forslaget ble votert over og enstemmig vedtatt.

Det ble ikke stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget.

Vedtak:
Styret vedtar at sak S 2/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk - behandles som vedtakssak i møtet 18. april.

S 3/2/16 - Regnskap for 2015

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat
Regnskapsrapport for ILOS for 2015
Prosjektrapport for ILOS for 2015

Vedtak:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 2015.

S 4/2/16 - ILOS' årsrapport for 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Årsrapporten

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ årsrapport for 2015.


S 5/2/16 - ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2015 

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat   
Årsrapporten om studiekvalitet - ikke oppdatert etter styremøtet            
Alle vedlegg til studiekvalitetsrapporten        

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ studiekvalitetsrapport for 2015.


S 6/2/16 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer   
Søknadene - kun til styrets medlemmer                          

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget:

Søker Formål
Kristin Bech Korrekturlesning av bok
Kristin Bech Honorar til musikalsk innslag i forbindelse med Faglig-pedagogisk dag 2016
Hilde Hasselgård Workshop høsten 2016 i forbindelse med oppstart av prosjektet «Idiomaticity in English and Norwegian».
Erika Kvistad, Tina Skouen, Bruce Barnhart med flere Delfinansiering av konferansen Literature and Human Rights / Litteratur og Menneskerettigheter
Gjertrud Stenbrenden Gjesteforelesninger i mai 2016 med professor Tim Machan fra Notre Dame University
Atle Wold Forskningsopphold i Edinburgh
Atle Wold Publiseringsstøtte for British Politics Review

 

Diskusjonssaker

D 1/1/16 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2014-2018

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

Ingen saker under eventuelt


Hans Petter Helland og Marion Regina Eugénie Olafsen

Publisert 8. mars 2016 09:19 - Sist endret 12. des. 2016 14:08