Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 7. november 2016

Møtet ble satt kl 12.15 og hevet kl. 15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Atle Grønn, Rebecca Scherr, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Sigrid Albert Rikheim, Ola Mile Bruland (studentvararepresentant), og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Heidi Ekstrand (under saken om budsjettet).

Forfall: Henrik Torjusen.

Inhabilitet: S 4/7/16 - Fordeling av fire ph.d.-stillinger: Representanten Atle Grønn erklærte seg inhabil, som leder for SynSem. Representanten Rebecca Scherr, som står oppført som medlem under ILLREP, opplyste om at hun ikke er med i gruppen og heller ikke kommer til å delta fremover. Hun ble derfor med på behandlingen av saken.

Orienteringssaker

O-sak 1/7/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/7/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. november 2016:
Rebecca Scherr og Tor Erik Risvik Johnsen.

S 2/7/16 - Forslag til ny ekstern vararepresentant til ILOS’ instituttstyre for perioden 2017- 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Instituttstyret foreslår overfor Fakultetsstyret at Jon Arild Olsen, instituttleder ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark blir ny ekstern styrerepresentant i ILOS’ styre for perioden 2017-2020.

Ny vararepresentant er ikke avklart, men forslaget vil bli sendt på sirkulasjon snarest.


S 3/7/16 - Tilsetting av førsteamanuensis i polsk/russisk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader til sakkyndig komités rapport
Sorteringskomiteens rapport
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 4/7/16 - Fordeling av fire ph.d.-stillinger

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Styret ved ILOS vedtar å tildele én ph.d.-stilling til hver av disse forskergruppene:

  • ILLREP: Representations of Illness and Disability in Literary and Cultural Texts
  • Literature, Cognition and Emotions

  • Oversettelsesmiljøet: Traveling Texts, Voices of Translation

  • Syntaks og Semantikk (SynSem)

Diskusjonssaker

D 1/7/16 - ILOS’ budsjett for 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Notat fra franskavdelingen datert 28. oktober 2016
Notat fra allmenn litteraturvitenskap av 4. november 2016, ettersendt til styret

D 2/7/16 - ILOS’ årsplan for 2017

Saksdokumenter:
Forslag til årsplan
 

Ingen saker under eventuelt

Tor Erik Risvik Johnsen

Rebecca Scherr

Av Karina Kleiva
Publisert 8. nov. 2016 10:42 - Sist endret 8. nov. 2016 10:42