Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 10. oktober 2016

Møtet ble satt kl 12.15 og hevet kl. 14.50.

Til stede: Karen Gammelgaard, Eva Sarfi (vara for Atle Grønn), Rebecca Scherr, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Sigrid Albert Rikheim, Julia Wiedlocha og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Heidi Ekstrand (ikke under sakene 4/6 -8/16).

Forfall: Henrik Torjusen, Atle Grønn.

Orienteringssaker

O-sak 1/6/16 - Forskningsprosjekter med eksterne partnere

O-sak 2/6/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS
 

Vedtakssaker:

S 1/6/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 10. oktober 2016:
Eva Sarfi og Tor Erik Risvik Johnsen,

S 2/6/16 - Oppnevning av valgstyre ved ILOS                                                                                                                                                                                       Saksdokument:                                                                                                                                                                                                                                            Fremleggsnotat 

Vedtak:
Styret ved ILOS oppnevner professor Hilde Hasselgård, en representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, førstekonsulent Håkon Kristensen og Tora Andrea Valderhaug Bell, studentrepresentant, som valgstyre ved ILOS.

Ledelsen ved ILOS får fullmakt til å finne en representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i etterkant av møtet.

S 3/6/16     Regnskapsrapport per 2. tertial 2016

Saksdokumenter
Fremleggsnotat med ledelseskommentarer                                                                                                                                                                                                       Artsbasert regnskapsrapport per 2. tertial              

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 2. tertial 2016.


S 4/6/16 - Tilsetting i stilling som postdoktor i det eksternfinansierte prosjektet TRAUM
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV, søknad og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Til alle tilsettingssakene: Styret ønsker å få fremlagt de innstilte søkernes prosjektbeskrivelser. Disse legges ved saksdokumentene fra neste møte.


S 5/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Symbolsk nasjonsbygging i Øst-Europa
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste                                                                                                                                                                                                                                                     Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne
Sortert søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 6/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Found in Translation
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 7/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen Idiomaticity
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

 

S 8/6/16 - Tilsetting i to stillinger som stipendiater innen EURONOR
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og søknad for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/6/16 - ILOS’ økonomiske rammer for 2017                                                                                                                                                                                      Diskusjonsnotat

 

Ingen saker under eventuelt

 

Eva Sarfi

Tor Erik Risvik Johnsen

Av Karina Kleiva
Publisert 11. okt. 2016 14:55 - Sist endret 19. okt. 2016 11:21