Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 18. april 2016

Møtet ble satt kl 12.15 og hevet kl. 14.30.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Gjertrud Stenbrenden, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Henrik Torjusen, Karoline Lilleås Sandal, Marion Regina Eugénie Olafsen og Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Hanne Katinka Solhaug.

Talerett: Jakob Lothe fikk talerett under sak S 4/3/16 (ILOS' årsrapport om forskning for 2015).
Diana Santos fikk talerett til sak S 5/3/16 (Organisering av fagmiljøet Spansk/portugisisk/Latin-Amerika). Sak S 5/3/16 ble behandlet etter sak 2/3/16.

Habilitet: Karen Gammelgaard erklærte seg inhabil under behandlingen av sak S 3/3/16 - Tilsetting av instituttleder - oppnevning av intervjukomité.
Hans Petter Helland erklærte seg inhabil under behandlingen av sak S 7/3/16 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fransk språk. Begge forlot rommet før de aktuelle sakene ble behandlet

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/3/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 18. april 2016:
Henrik Torjusen og Tor Erik R. Johnsen


S 2/3/16 - Møteplan for høsten 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Instituttstyret vedtar møteplanen for høsten 2016.


S 3/3/16 - Tilsetting av instituttleder - oppnevning av intervjukomité

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:

Styret vedtar å oppnevne følgende intervjukomité:

  • Dekan Arne Bugge Amundsen
  • Professor Hans Petter Helland
  • En studentrepresentant
  • Et medlem fra tjenestemannsorganisasjonene (oppnevnes av fakultetet)

Administrativ leder er sekretær for komiteen.

Administrativ leder oppnevner vararepresentanter for de fast vitenskapelig ansatte. Vara hentes også fra styret. 


S 4/3/16 - ILOS' årsrapport om forskning for 2015 

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat 
Årsrapporten om forskning               

Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ forskningsrapport for 2015.


S 5/3/16 - Organisering av fagmiljøet Spansk/portugisisk/Latin-Amerika

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat            
Vedlegg 1
Vedlegg 2       

Vedtak:
Fagmiljøet for spansk/portugisisk/Latin-Amerika opprettholdes som vedtatt 1. desember 2014, med virkning fra 1. januar 2015.


S 6/3/16 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Vedlegg 1: oversikt over tall relatert til studiene
Vedlegg 2: detaljert talloversikt                        

Vedtak:
Styret vedtar at de to siste stillingene i stillingsplanen 2014-2018 utlyses slik at én stilling utlyses innen allmenn litteraturvitenskap og én stilling utlyses innen fransk. Begge stillingene utlyses som førsteamanuensis med bred undervisningsplikt. For stillingen i fransk er det en forutsetning at fagmiljøets antall BA-emner reduseres.
 

S 7/3/16 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i fransk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                       
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader til sakkyndig komités rapport
Sorteringskomiteens rapport
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 8/3/16 - Ny ordning for valg av studentrepresentanter til styret

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Vedlegg - studentutvalgets vedtekter

Vedtak:
Fra høsten 2016 arrangeres valgmøter for valg på studentrepresentanter til ILOS’ instituttstyre i regi av Studentutvalget ved ILOS. Det velges to faste og to vararepresentanter som sitter i ett år i gangen (høst-vår). 

Diskusjonssaker

D 1/3/16 - Ny stillingsplan for 2017-2021

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

Tor Erik Risvik Johnsen

Henrik Torjusen

Publisert 19. apr. 2016 16:00