Protokoll fra instituttstyremøte mandag 25. januar 2016

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.30.

Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Atle Grønn, Tor Erik Risvik Johnsen, Julia Kagge, Rebecca Scherr, Karoline Lilleås Sandal, Marion Regina Eugénie Olafsen og Karina Kleiva (sekretær). Jakob Lothe tom. sak V 2/1/16.

Instituttleder Karen Gammelgaard sa seg inhabil og gikk ut av rommet under behandlingen av sak V2/1/16 - Tildeling av stipendiatstillinger ved ILOS.
Instituttleders vara og nestleder Jakob Lothe ledet V-sak 2/1/16.

Andre: Hanne Katinka Solhaug.

Forfall: Henrik Torjusen.

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/16 - Styrets rolle - hva innebærer det å være styrerepresentant?

O-sak 2/1/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 3/1/16 - Prosess ny instituttleder 2017-2020

Vedtakssaker:

S 1/1/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 25. januar 2016:
Atle Grønn og  Rebecca Scherr.


S 2/1/16 - Tildeling av stipendiatstillinger til prosjekter ved ILOS
Saken er unntatt offentlighet, jf. off.l. § 26.4.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat med innstilling
Utlysningstekst
9 søknader om stipendiatstillinger. En søknad ble trukket før styremøtet.

Vedtak:
Instituttstyret følger lederteamets anbefaling og vedtar i henhold til rangeringen.

Følgende prosjekter tildeles to stipendiatstillinger hver:

 • EURONOR-prosjektet
  Søkere: Gro Bjørnerud Mo, Atle Wold, Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk.
   
 • Found in Translation: Building national symbols and cultural values across transitional and transnational texts
  Søkere: Elizaveta Khachaturyan og Álvaro Llosa Sanz.
   
 • Korpuslingvistikk i et engelsk-norsk kontrastivt perspektiv
  Søkere: Hilde Hasselgård, Signe O. Ebeling, Kristin Bech, Gjertrud F. Stenbrenden og Hildegunn Dirdal.

I tillegg tildeles to stipendiatstillinger til fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa.


S 3/1/16 - Tilsetting i stilling som toårig postdoktor i ukrainsk og/eller Ukraina
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.


S 4/1/16 - Tilsetting i stilling som toårig postdoktor i polsk og/eller russisk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/1/16 - Søknader om eksternfinansiering – ILOS’ strategi, før og nå

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 

Ingen saker under eventuelt


Atle Grønn og  Rebecca Scherr.

Publisert 25. jan. 2016 15:53 - Sist endret 25. jan. 2016 16:03