Innkalling til instituttstyremøte mandag 4. september 2017

Instituttstyremøte i møterom 389 P.A.Munchs hus.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

O-sak 1/5/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/5/17 - HUMEVAL

Vedtakssaker:

S 1/5/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 4. september 2017:
… og  …
 

S 2/5/17 - Prinsipper for tildeling av midler fra Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar de foreslåtte prinsipper for tildeling av Jahremidler.

S 3/4/17 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i britiske og amerikanske studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig vurdering
Én kommentar til den sakkyndige komiteens vurdering
Sorteringskomiteens vurdering
CV og publikasjonslister for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

 

Blindern, 28. august 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 28. aug. 2017 14:05 - Sist endret 29. aug. 2017 11:07