Innkalling til instituttstyremøte mandag 11. desember 2017

Instituttstyremøte i møterom 389 P.A.Munchs hus.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

O-sak 1/8/17 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/8/17 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 11. desember 2017:
… og  …
 

S 2/8/17 - Møteplan for styrets møter våren 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2018 vedtas.

S 3/8/17 - ILOS budsjett 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2018
Tiltaksoversikt for 2018
Langtidsbudsjett 2018-2022

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2018.

S 4/8/17 - ILOS' årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsplan 2018-2020

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2018-2020.

Diskusjonssaker:

D 1/8/17 - ILOS stillingsplan

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

Vedlegg:
Fagmiljøenes innspill
Situasjonsbeskrivelse

 

Eventuelt

 

Blindern, 4. desember 2017

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 4. des. 2017 16:51 - Sist endret 5. des. 2017 13:00